ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์

จำนวนการเข้าขม 47 ครั้ง
ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์
รหัสทัวร์
049-8604
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - ก.ย.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
Vietnam Airlines (VN)

ไฮไลท์

 • นั่งรถราง + ขึ้นกระเช้าสู่ยอดเขาฟานซีปัน
 • ล่องเรือตามก๊ก (TAM COC)
 • หมู่บ้านกั๊ตกั๊ต
 • จุดเช็คอินใหม่ MOANA SAPA CAFE'
 • โบสถ์หิน - วันเฉินก๊วก 
 • ช้อปปิ้งตลาดไนท์ซาปา

แผนการเดินทาง

13.00 น.             คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 แถว L11-17 (ทางด้านใน) เคาน์เตอร์ สายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน

15.55 น.             ออกเดินทางสู่ กรุงฮานอย เที่ยวบินที่ VN614 พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัยบนเครื่อง

เนื่องจากเป็นตั๋วกรุ๊ประบบจะทำการ Random ไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ที่นั่งอาจจะไม่ติดกัน ต้อง Requestขอที่หน้าเค้าเตอร์เท่านั้น

17.55 น.             ถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

ท่านเดินทางสู่ จังหวัดนิงห์บิงห์ (Ninh Binh) ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.  เมืองเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นทางธรรมชาติ มีพื้นที่ชุ่มน้ำในอาณาเขตอันไพศาลจนถูกขนานนามว่า อ่าวฮาลองบนแผ่นดิน”หรือ ฮาลองบก”เป็นเมืองที่มีภูมิทัศน์แปลกตา ทั้งเทือกเขา เนินเขาหินปูน ที่ราบต่ำ และนาข้าวล้อมรอบด้วยยอดเขา ๙๙ ยอด จึงถือกันว่าเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ คณะปฏิวัติของโฮจิมินห์ก็ได้เคยตั้งฐานทัพขึ้นที่นี่เป็นแห่งแรกในการศึกเดียนเบียนฟู ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของ พระราชวังเก่าฮวาลือ (Hua Lo Palace) อายุเก่าแก่หลายร้อยปี

ค่ำ                      รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NAM HOA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ ตามก๊ก (Tam Coc) หมายถึงถ้ำสามถ้ำ ลงเรือพายล่องตามแม่น้ำ Hoang Long ในช่วงแรกของการเดินทางท่านจะได้ชมทัศนีย์ภาพ ภูเขาสองฝั่งแม่น้ำซึ่งมีความ ยาวหลายกิโลเมตร Tam Coc ตามตำนานกล่าวว่าถ้ำนี้ถูกบรรจงสร้างโดย สายลมและกระแสน้ำ เมื่อครั้งน้ำทะเลยังท่วมถึง ซึ่งยังคงมีรอยคราบน้ำปรากฎเป็นหลักฐาน ภาพที่ปรากฏในระหว่างการเดินทางหลายท่านเปรียบเหมือน กุ้ยหลินของจีน หรืออ่าวฮาลองเบย์ เพลิดเพลินกับการนั่งเรือกระจาด ล่องเรือผ่านท้องน้ำ สองข้างทางเป็นทุ่งนาข้าว ยามฤดูเก็บเกี่ยวก็จะมีชาวไร่ ชาวนา ให้เห็นอย่างเพลินตา สลับกับทัศนียภาพของภูเขาน้อยใหญ่ สลับซับซ้อนราวกับภาพสามมิติ

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

ท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาปา ซึ่งเป็นอำเภอหนึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดลาวไก เมืองซาปา ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1500 เมตร  โดยรถบัสปรับอากาศ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง

นำท่านผ่านชมโบสถ์ผ่านชม โบสถ์หิน The Ancient Stone เป็นโบสถ์ฝรั่งเศสที่สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1895 มีความโดดเด่นสวยงาม ด้วยวัสดุอิฐสีน้ำตาลแดง ที่นี่จะนิยมถ่ายภาพตอนกลางคืนที่มีการเปิดไฟสีส่อง สว่าง จะได้บรรยากาศสวยงาม

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านก๊าดๆ หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาในหมู่บ้านนี้ ชมแปลงนาข้าวแบบขั้นบันได ที่สวยงามกว้างสุดตา โดยเราจะใช้เวลาประมาณ 2 ชม. ในการเดินเท้าเยี่ยมชมหมู่บ้าน รวมระยะทางประมาณ 3 กม.

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  โมอาน่า MOANA SAPA CAFÉ จุดเช็คอินแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองซาปา พร้อมชมความงามของหุบเขา Muong Hoa ได้อย่างเต็มที่ ด้วยแนวคิดและการออกแบบที่แยบยลจึงทำให้มีจุดเช็คอินที่สวยงามถึง 7 จุด เปรียบเสมือนเกาะบาหลีขนาดเล็กใจกลางซาปา

เที่ยง                  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ต์)

นำทุกท่าน นั่งรถรางใหม่ จากสถานีตัวเมืองซาปา ขึ้นสู่สถานีกระเช้าไฟฟ้า เพื่อขึ้นยอดเขาฟานซีปัน  ให้ท่านได้สัมผัสกับความสวยงามของธรรมชาติระหว่างสองข้างทาง 

นำท่าน นั่งกระเช้าไฟฟ้า สู่ ยอดเขาฟานซีปัน  เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามและในอินโดจีน ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,143  เมตร  จึงได้รับการกล่าวขานว่า “หลังคาแห่งอินโดจีน” ซึ่งกระเช้าไฟฟ้าสามารถนั่งได้ถึง 30 คน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที (รวมค่ากระเช้าใหญ่+ค่ารถราง)  หมายเหตุ : หากวันที่เดินทางไปฟานซีปัน แล้วกระเช้ามีการปิดปรับปรุงเนื่องจากสภาพอากาศหรือเหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่สามารถขึ้นกระเช้าได้ ทางบริษัทจะทำการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม และคืนเงินค่าส่วนต่างคืน

หลังอาหาร นำทุกท่านเดินชม ตลาดไนท์มาเก็ต สัมผัสบรรยากาศยามค่ำคืนของเมืองซาปา และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองต่างๆ 

ค่ำ                     รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (ชาบูแซลมอน+ไวน์ท่านละ 1 แก้ว)

นำท่านเข้าสู่ที่พัก LACASA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะ ร้านเยื่อไม้ไผ่ ชมผลิตภัณฑ์ที่ทำจากใยไม้ไผ่และสินค้าอื่นๆมากมาย 

ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ หล่าวกาย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม. หล่าวกาย เป็นเมืองหลักของจังหวัด หล่าวกาย ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ฝั่งริมแม่น้ำแดง ห่างจากกรุงฮานอยทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 260 กิโลเมตร และมีชายแดนติดกับเมือง เหอโข่ว ในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน 

เที่ยง                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

เดินทางสู่  ชายแดนจีน-เวียดนาม ได้เวลาอันสมควรเดินทาง ออกเดินทางต่อสู่ สุสานประธานาธิบดี โฮจิมินห์(บริเวณด้านนอก) วีรบุรุษตลอดกาลของชาวเวียดนาม ผู้ที่รวมเวียดนามเป็นประเทศ และยังเป็นผู้ประกาศเอกราชให้กับประเทศเวียดนามภายในสุสานบรรจุศพท่านประธานาธิบดี ซึ่งได้ทำการเก็บรักษาศพไว้เป็นอย่างดีไม่ให้เน่าเปื่อย โดยมีเจ้าหน้าที่ดูแลไว้อย่างเข้มงวด จากนั้นนำท่านแวะ ร้าน OTOP เลือกซื้อของฝาก เช่น กระเป๋า เสื้อผ้า ขนม ลูกอม ของที่ระลึก

แวะเก็บภาพสวย ๆ ที่ทะเลสาบคืนดาบ และอิสระซื้อของที่ ถนน 36 สายเก่า แหล่งขายของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของกรุงฮานอย ทั้งของที่ระลึก ของกิน ของใช้ อาทิ หมวกงอบญวน ภาพเขียน กระเป๋าก็อปปี้ยี่ห้อต่างๆ เช่น Samsonite, Kipling, Roxy, Billabong รองเท้า

เย็น                  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ที่พัก FIRST EDEN ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เช้า                     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นชม วัดเฉินก๊วก เป็นวัดจีนที่มีความเก่าแก่และมีความสำคัญกับประชาชนชาวเวียดนามเป็นอย่างมากตั้งอยู่ใจกลางเมืองและบริเวณทะเลสาบตะวันตก ทะเลสาบที่สวยงามและใหญ่ที่สุดในเมืองฮานอย ภายในวัดมีต้นมหาโพธิ์ที่นำมา จากประเทศอินเดีย และเจดีย์หลายชั้นสำหรับไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

เดินทางสู่ สนามบินนอยไบ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ

12.40 น.             ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ VN 615

14.45 น.             ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจในบริการ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
04 เม.ย. 67 - 08 เม.ย. 6717,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
05 เม.ย. 67 - 09 เม.ย. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
12 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 เม.ย. 67 - 23 เม.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 พ.ค. 67 - 15 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
18 พ.ค. 67 - 22 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 พ.ค. 67 - 29 พ.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 พ.ค. 67 - 04 มิ.ย. 6717,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 6717,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ค. 67 - 23 ก.ค. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ค. 67 - 28 ก.ค. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ก.ค. 67 - 31 ก.ค. 6716,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ส.ค. 67 - 13 ส.ค. 6718,999 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ส.ค. 67 - 21 ส.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ส.ค. 67 - 28 ส.ค. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ย. 67 - 08 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
13 ก.ย. 67 - 17 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
21 ก.ย. 67 - 25 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
26 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 6715,555 บาท3,500 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) กรุงเทพฯ–ฮานอย–กรุงเทพฯ โดยสายการบิน เวียดนาม แอร์ไลน์ (VN)
 • ค่าระวางน้ำหนัก 23 กิโลกรัม/ท่าน ถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม/ท่าน  (ท่านละ 1 ใบเท่านั้น)
 • ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า รวมทั้งสิ้น 4 คืน (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
  ** โรงแรมที่ระบุในโปรแกรม สามารถปรับเปลี่ยน วันที่เข้าพักได้ตามความเหมาะสม**
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าโค้ชปรับอากาศรถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์คนไทยของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (หัวหน้าทัวร์สำหรับกรุ๊ป 15 ท่านขึ้นไป)
 • อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ 
 • บริการน้ำดื่มบนรถวันละ 2 ขวด/ท่าน
 • ประกันภัยในการเดินทาง ในกรณีที่ เสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ จะคุ้มครองเป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (คุ้มครอง ผู้เอาประกันภัย อายุระหว่าง 6-75 ปี ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยอายุต่ำกว่า 6 ปี หรือ ระหว่าง 75-85 ปี คุ้มครอง 50 % ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรมธรรม์ / ส่วนในกรณี ผู้เอาประกันภัยอายุสูงกว่า 85 ปี ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคุ้มครอง) วงเงินคุ้มครองอาหารเป็นพิษ (โดยแพทย์จะต้องระบุในใบรับรองแพทย์ว่า”อาหารเป็นพิษเท่านั้น”)
 • ประกันการคุ้มครองการรักษาโควิด มูลค่า 10,000 USD
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ชำระที่สนามบินก่อนการเดินทาง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม เช่น ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม, ค่าโทรศัพท์ , ค่ามินิบาร์ , ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าทางสายการบินกำหนด, ค่ารักษาพยาบาล กรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 • ค่าทำวีซ่า / ค่าทำหนังสือเดินทางไทย / ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจราจล,การนัดหยุดงาน,    การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
 • เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือ ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือผลประโยชน์ ตลอดจนความปลอดภัยของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ   
 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธเข้าเมือง โดยด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยและเวียดนาม
 • สำหรับ ผู้โดยสาร ที่ไม่ได้ถือ PASSPORT ไทย หรือ PASSPORT ต่างด้าว ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบเรื่องเอกสาร (VISA) หรือ การแจ้งเข้าแจ้งออกประเทศไทยเอง ทางบริษัทฯ ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่ ด่านตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยปฏิเสธในการเข้าและออกจากประเทศ
 • การท่องเที่ยวประเทศเวียดนามนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือ ร้านยา ร้านเยื่อไม้ไผ่, ร้านหยก, ร้านไข่มุก , ร้านขนม เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
 • ขอสงวนสิทธิ ราคาพิเศษ สำหรับ จำนวนผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทางและมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Copyright © 2024 บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด. All Rights Reserved. Powered by OKWebtour .
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา