ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง

จำนวนการเข้าขม 78 ครั้ง
ทัวร์จีน ลี่เจียง แชงกรีล่า ย่าติง
รหัสทัวร์
060-8617
วันที่เดินทาง
เม.ย.67 - มิ.ย.67
ช่วงเวลา
6 วัน 5 คืน
เดินทางโดย
Ruili Airlines (DR)

ไฮไลท์

 • ตื่นตาตื่นใจกับวิวภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์
 • เมืองโบราณลี่เจียง - ช่องเขาเสือกระโจน - วัดซงจ้านหลิง
 • วัดฝ่อซาน - หมู่บ้านยื้อหว่า - ทะเลสาบน้ำนม - ทะเลสาบห้าสี
 • ทะเลสาบไข่มุก - ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์ - วัดซงกู่

แผนการเดินทาง

10.30     คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 10 เคาน์เตอร์สายการบิน Ruili Airlines เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ทุกท่าน

13.40     ออกเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5042

17.20    เดินทางถึง สนามบินลี่เจียง ซันยี่ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านเดินทางสู่ เมืองลี่เจียง เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีจำนวนประชากรราว 1,100,000 คน  พื้นที่ของเมืองลี่เจียงประกอบด้วยไปด้วยเขต 1 เขต (เขตเมืองเก่า) และ 4 ตำบล รวมทั้งย่านเมืองใหม่ลี่เจียง เมืองเก่าต้าเหยียน เมืองเก่าซูเหอ เมืองเก่าไป๋ซา และบางส่วนของช่องเขาเสือกระโจน จากนั้นนำท่านชม เมืองโบราณลี่เจียง ยามค่ำคืน ที่สวยเหมือนมีมนต์สะกดจนไม่อาจละสายตาได้ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน มีลักษณะเป็นเมืองโบราณสวยงามและมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปี และในปี ค.ศ. 1977ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) เมืองโบราณลี่เจียงเป็นเมืองที่ได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งตะวันออก” อันเนื่องมาจากมีลำธารและคูคลองไหลผ่านอาคารบ้านเรือนโบราณและมีสะพานเล็ก ๆ ข้ามฝั่งไปมามากว่า 300 สะพาน ให้ความรู้สึกเหมือนอยู่เมืองเวนิส ประเทศอิตาลี

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ Golden Spring Hotel  หรือเทียบเท่า (N1)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

เดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน หรือ แชงกรีล่า (Shangri-La) เดิมมีชื่อว่า จงเตี้ยน (Zhongdian) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของ มณฑลยูนนาน (Yunnan) เขตปกครองพิเศษของชาวธิเบตตี้ชิง ประเทศจีน ชื่อของเมืองมาจากการที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่ของเมืองเป็นทุ่งหญ้า ซึ่งในภาษาจีน คำว่า “จง” แปลว่า ศูนย์กลาง “เตี้ยน” แปลว่า ทุ่งหญ้า หรือ อาณาจักร รวมกันจึงมีความหมายว่าอาณาจักรแห่งทุ่งหญ้า ผ่านชม ช่องเขาเสือกระโจน (Tiger Leaping Gorge) ช่องหุบเขานี้มีความยาว 15 กิโลเมตร ตำแหน่งที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่แม่น้ำไหลผ่านระหว่างภูเขาหิมะมังกรหยกที่สูง 5,596 เมตร และภูเขาหิมะฮาป๋าที่สูง 5,396 เมตร ซึ่งเป็นบริเวณที่น้ำไหลเชี่ยวและอยู่ใต้หน้าผาสูง 2,000 เมตร ตามตำนานกล่าวว่า มีเสือตัวหนึ่งได้หนีการตามล่าจากนายพราน โดยกระโดดข้ามแม่น้ำที่จุดที่แคบที่สุด (กว้าง 25 เมตร) จึงเป็นที่มาของชื่อของช่องเขาแห่งนี้ ช่องเขาเสือกระโจนเป็นหนึ่งในหุบเขาเหนือแม่น้ำที่ลึกที่สุดในโลก โดยมีจุดที่ลึกที่สุดระหว่างแม่น้ำถึงยอดเขาประมาณ 3,790 เมตร (12,434 ฟุต) ผู้อยู่อาศัยในบริเวณนี้มีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นชนพื้นเมืองชาวหน่าซี โดยจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็ก ๆ บริเวณใกล้เคียง และหาเลี้ยงชีพโดยการเพาะปลูกและรับจ้างนำทางคนต่างถิ่น

***ไม่รวมลงบันไดเลื่อนชมช่องแคบเสือกระโจน***

เที่ยง    บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย    นำท่านเดินทางชม วัดลามะซงจ้านหลิง หรือ วัดกุ้ยหัว (Songzanlin) เป็นวัดนิกายลามะที่ใหญ่ที่สุดของมณฑลยูนนาน มีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ระดับความสูง 3,300 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ห่างจากตัวเมืองแชงกรีล่า ไปทางเหนือประมาณ 5 กิโลเมตร ถูกสร้างขึ้นในสมัยดะไลลามะองค์ที่ 5 ช่วงศตวรรษที่18 ในสมัยจักรพรรดิคังซีแห่งราชวงศ์ชิง โดยจำลองแบบจากพระราชวังโปตาลา (Potala) ของกรุงลาซา (Lhasa) ทิเบต ภายในประกอบด้วย วิหารใหญ่ตรงกลางล้อมรอบด้วยวิหารเล็ก 8 ทิศ เหมือนกับดอกบัวแปดกลีบ เป็นสถานที่เก็บสมบัติมากมาย รวมทั้งพระคัมภีร์ทิเบตโบราณ พระพุทธรูปทองคำ ตะเกียงทอง ฯลฯ ล้วนเป็นของมีค่าที่ไม่สามารถหาของอื่นมาทดแทนได้ นำชม เมืองโบราณจงเตี้ยน จะอยู่ตอนใต้สุดของเมือง บ้านเรือนส่วนใหญ่จะเป็นบ้านไม้ในสไตล์ทิเบต ที่ดัดแปลงให้กลายเป็นร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านของที่ระลึกและเกสต์เฮาส์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดฝ่อซาน เป็นวัดสำคัญอีกแห่งหนึ่งของแชงกรีล่า ตั้งอยู่ใจกลางเมืองแชง  กรีล่า ด้านในอาคารเป็นที่ประดิษฐานพระประทานองค์ใหญ่และกงล้อทองคำ กงล้อทองคำ หรือ กงล้อแบบทิเบต  สูง 23 เมตรตั้งอยู่ ที่สลักเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า, ภูเขาอันศักสิทธิ์ และประชาชนของมลฑลยูนนานทุกชาติพันธุ์ ผู้คนนิยมไปหมุนกงล้อนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล เปรียบเสมือนท่านได้สวดมนต์โดยไม่ต้องสวดเองอีกด้วย วัดฝ่อซานนอกจากจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้ว ยังเป็นจุดชมวิวเมืองที่สวยมาก ๆ แห่งหนึ่ง อีกทั้งยังมีแสงสีประดับในยามค่ำคืน และเป็นสถานที่พักผ่อนของชาวเมือง

นำท่านเข้าสู่ Grace Hotel หรือเทียบเท่า (N2)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านยื้อหว่า ระหว่างเดินทางท่านจะได้พบกับไหล่เขาที่มีแม่น้ำไหลผ่านอยู่เบื้องล่าง ทุ่งหญ้าอันกว้างไกล ชมวิวฝูงจามรีและวิถีชีวิตของชาวทิเบตตามสองข้างทาง พื้นที่จะเพิ่มระดับความสูงไปเรื่อย ๆ ทีละนิด ออกซิเจนจะเริ่มเบาบางกว่าพื้นที่ราบ อาจเกิดอาการป่วย ภาวะแพ้ที่สูง (Altitude sickness)”พบได้ทั่วไปในผู้ที่เดินทางไปยังความสูงมากกว่า 2,000 - 2,500 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางเป็นต้นไป มักมีอาการปวดศีรษะ มึนศีรษะ เหนื่อยง่าย เหมือนขาดออกซิเจน อาการจะเกิดขึ้นภายใน 2-12 ชม.หลังจากขึ้นที่สูง โดยปกติไกด์จีนจะแนะนำยาให้ทุกท่านได้ทานก่อนเดินขึ้นสู่พื้นที่สูง ซึ่งเรียกกันว่า ยาแดง เพื่อปรับสภาพร่างกาย ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ก่อนเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติย่าติง

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย     เดินทางถึง หมู่บ้านยื้อหว่า อยู่ในเขตแชงกรีล่า ประเทศจีน เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปยังอุทยานย่าติง และอยู่ใกล้เขตอุทยานแห่งชาติย่าติงมากที่สุด ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของทิวเขาสูง ตัดกับหมู่บ้านสไตล์ทิเบตที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่เหมือนใคร

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ Ramada Encore Hotel หรือเทียบเท่า (N3)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

​นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติย่าติง (Yading Nature Reserve) โดยรถโค้ชอุทยาน อุทยานแห่งชาติย่าติงเปรียบดั่งสวรรค์บนดิน แชงกรีล่าแห่งสุดท้ายของชาวทิเบต หรือที่เรียกกันว่า “The Last Shangri-La” ใครสายรักธรรมชาติต้องมาพิชิตให้ได้ อุทยานแห่งชาติย่าติงขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามทางธรรมชาติ ตั้งอยู่บนความสูง 4,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในเขตเมืองเต้าเฉิง มณฑลเสฉวน ทางตะวันตกของประเทศจีน ปัจจุบันถูกจัดตั้งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ เต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงามและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ภูเขาหิมะ ทะเลสาบ ลำธาร หรือป่าสน (ราคาทัวร์รวมค่ารถโค้ชอุทยานแล้ว) นำท่านชม ทะเลสาบน้ำนม (Milk Lake)  ทะเลสาบน้ำนมจัดว่าเป็น 1 ใน 3 ทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของย่าติง มีผืนน้ำเป็นสีฟ้าน้ำนมสีสว่างสดใส ริมทะเลสาบเป็นทุ่งหญ้าอัลไพน์ ส่วนด้านนอกรายล้อมไปด้วยภูเขาขนาดใหญ่ และธารน้ำแข็งที่ปกคลุมด้วยหิมะ จากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบห้าสี (Five-color Lake) ห่างจากทะเลสาบน้ำนมเพียง 300 เมตร ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เป็นทะเลสาบที่สีของน้ำจะเปลี่ยนไปตามมุมมองและการตกกระทบของแสงแดด อันเป็นที่มาของชื่อ “ทะเลสาบห้าสี” รอบทะเลสาบจะมีกองหินที่ประดับไปด้วยธงมนตราหลากสีของชาวทิเบต จุดเด่นของทะเลสาบทั้งสองแห่งคือสีของน้ำ ถ้าอากาศสดใส ทะเลสาบน้ำนมจะเห็นเป็นสีฟ้านวลกระจ่าง ส่วนทะเลสาบห้าสีก็จะเห็นเป็นห้าเฉดสมชื่อ แต่ถ้าเจอฟ้าปิดก็อาจจะเห็นเป็นทะเลสาบสีมรกตตัดกับเทือกเขาสีเทาไล่เฉด สวยงามไปอีกแบบ

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย      นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิว ภูเขาหิมะ 3 พระโพธิสัตว์  เป็นยอดเขาหิมะศักดิ์สิทธิ์ตัวแทนพระโพธิสัตว์ทั้งสามของอุทยานแห่งชาติย่าติง ที่ชาวทิเบตนับถือเป็นอย่างมาก ประกอบด้วย ยอดเขาเซียนหน่ายยื่อ (Mount Xiannairi) (พระโพธิสัตว์แห่งความเมตตากรุณา) เป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ 1 ใน 3 ที่สูงที่สุดในอุทยานย่าติง โดยมีความสูงถึง 6,032 เมตร เหนือน้ำทะเล และยังสูงเป็นอันดับ 5 ของเทือกเขาทั้งหมดแห่งมณฑลเสฉวนอีกด้วย ภูเขาเซียนหน่ายยื่อ เป็นภูเขาที่อยู่ใกล้กับทางเข้า Yading Scenic Area มากที่สุด ลักษณะของภูเขาถูกปกคลุมด้วยหิมะธารน้ำแข็ง และทะเลสาบบนภูเขา โดยมียอดแหลมคล้ายพีระมิด ดังนั้นเมื่อเรามองไปยังภูเขา ไม่ว่าด้านใดก็ตาม ภูเขาจะหันเข้าหาเราเสมอ ยอดสุดของภูเขา หมายถึง “พระโพธิสัตว์กวนอิม”  ว่ากันว่าหากชาวทิเบตสามารถบูชาภูเขาได้สามครั้งก็จะสามารถบรรลุความปรารถนาของชีวิตนี้ได้ จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาเซี่ยโยโตเจีย (Mount Xianuoduojia) (พระโพธิสัตว์ผู้ทรงพลัง กล้าหาญ) ตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเล 6,000 เมตร มีก่อตัวเป็นรูปร่างใกล้เคียงกับพีระมิดมากที่สุด ในบรรดาภูเขาหิมะทั้ง 3 แห่ง มีเส้นชัดเจนเหมือนตัดด้วยมือ เมื่อมองจากระยะไกล เปรียบเสมือนชายหนุ่มผู้ทรงพลังที่ปกป้องชาวบ้าน และเอาชนะคนชั่วร้ายด้วยความกล้าหาญ และยอดเขาสุดท้ายคือ ยอดเขายางม่ายหยง (Mount Yangmaiyong) (องค์เทพแห่งปัญญาญาณ) ภูเขายางม่ายหยงอยู่ด้านในสุดของเขตอุทยานแห่งชาติย่าติง ชาวทิเบตในท้องถิ่นเรียกภูเขานี้ว่า “Jambeyang” ซึ่งชื่อในภาษาทิเบตนี้ องค์ดาไลลามะที่ 5 เป็นผู้ตั้งให้ ภูเขานี้มีความสูง 5,958 เมตร จากระดับน้ำทะเล โดยมีลักษณะเหมือนเด็กผู้หญิงที่สง่าผ่าเผยยืนอยู่บนยอดเขากำลังก้มมองลงมา โอบกอดผืนป่า ทุ่งหญ้า และลำธารด้วยแขนทั้งสองข้างอย่างทรงพลัง ด้วยเหตุนี้ภูเขายางม่ายหยงจึงได้ชื่อว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งปัญญาญาณ นำชม วัดชงกู่ (Chonggu Monastery) วัดทิเบตเก่าแก่อายุกว่า 700 ปี ตั้งอยู่ที่เชิงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ภายในอุทยานแห่งชาติย่าติง สร้างขึ้นเพื่อบูชาภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทั้งสามแห่ง ด้านหน้าของวัดจะมีกองหินและริ้วธงมนตราที่ชาวทิเบตนำมาวางไว้เพื่อบูชา ส่วนภายในวัด ประกอบไปด้วยอาคารต่าง ๆ ที่ถูกตกแต่งตามความเชื่อและศิลปะของชาวทิเบต จากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบไข่มุก (Pearl Lake) ตั้งอยู่ไม่ไกลจากวัดชงกู่ เป็นทะเลสาบสีเขียวมรกตขนาดใหญ่ ล้อมรอบด้วยภูเขาที่เต็มไปด้วยต้นสน ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมากๆ ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับการถ่ายรูปกับใบไม้เปลี่ยนสี ไม่ว่าจะสีส้ม สีแดง และสีเหลืองตัดกับแนวภูเขาหิมะที่สวยงามอย่างลงตัว

ค่ำ        บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ Ramada Encore Hotel  หรือเทียบเท่า (N4)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

นำท่านเดินทางสู่ เมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวของภูเขาน้อยใหญ่สลับกันไปมา มีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม ท่านสามารถเก็บภาพความประทับใจระหว่างทางเป็นที่ระลึกก่อนที่จะถึงเมืองจงเตี้ยน (แชงกรีล่า) ได้ พื้นที่จะเริ่มลดระดับความสูงจนเข้าสู่พื้นที่ราบ ภาวะออกซิเจนจะเริ่มกลับมาเป็นปกติ

เที่ยง     บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร

บ่าย      เดินทางสู่ เมืองลี่เจียง (181 Kms. / 3.15 Hrs.) นำท่านช้อปปิ้ง ร้านยาจีน ร้านรัฐบาลที่ท่านสามารถเลือกชมซื้อสินค้าประเภทยาและสมุนไพรชื่อดังของประเทศจีน อาทิ บัวหิมะ, แผ่นแปะแก้ปวด, ยาโสม, ยานัตถุ์ และอื่นๆ

ค่ำ       บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหาร

นำท่านเข้าสู่ Golden Spring Hotel หรือเทียบเท่า (N5)

เช้า       บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร

หลังรับประทานอาหาร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินลี่เจียง ซันยี่ ให้ท่านเช็คสัมภาระและพาสปอร์ต

10.35    ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Ruili Airlines เที่ยวบินที่ DR5041

12.40    ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
06 เม.ย. 67 - 11 เม.ย. 6733,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
20 เม.ย. 67 - 25 เม.ย. 6733,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
18 พ.ค. 67 - 23 พ.ค. 6733,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
01 มิ.ย. 67 - 06 มิ.ย. 6733,888 บาท5,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป - กลับสายการบิน Ruili Airlines เส้นทาง กรุงเทพฯ - ลี่เจียง - กรุงเทพฯ ชั้นประหยัด
 • ค่ารถนำเที่ยวในประเทศจีนตลอดการเดินทาง
 • ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตาตมรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางกลุ่ม
 • ค่ามัคคุเทศก์จีน (พูดภาษาไทย) ที่เชี่ยวชาญการนำทาง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายระหว่างการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี)
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ ทิปคนขับรถท้องถิ่น จำนวน 1,800 บาท / ท่าน ตลอดทริป

เงื่อนไขการจอง

 1. เงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 48 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชี ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น 
 2. ส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน 
 3. หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Copyright © 2024 บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด. All Rights Reserved. Powered by OKWebtour .
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา