ทัวร์จีน ฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่

จำนวนการเข้าขม 40 ครั้ง
ทัวร์จีน ฉางซา หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
รหัสทัวร์
090-00331
วันที่เดินทาง
มี.ค.67 - ต.ค.67
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
เดินทางโดย
VietJet Air (VZ)

ไฮไลท์

  • เมืองฉางซา • เมืองหนานชาง • หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง• บ้านขุนนาง
  • หมู่บ้านจำลอง Luzern • ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong)
  • เมืองอู้หยวน • หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก • ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจว
  • อุทยานเขาหลิงซาน • ท้องฟ้ากระจก ชมภูเขาหินรูปต่างๆ • เมืองซ่างเหรา • หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่
  • วัดไคฟู • สนามบินฉางซาหวงหัว

แผนการเดินทาง

16.00 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) เคาน์เตอร์สายการบินไทยเวียตเจ็ท Vietjet Air (VZ) เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแจกเอกสารลงทะเบียนติดแท็กกระเป๋า บริเวณหน้าเคาน์เตอร์

19.05 น. ออกเดินทางสู่เมืองฉางซา ประเทศจีน เที่ยวบิน VZ3604 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

(น้ำหนักกระเป๋าโหลดใต้ท้องเครื่อง ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักรวมสูงสุดไม่เกิน 20 กิโลกรัม และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ใบ ไม่เกิน 7 กิโลกรัม)

*** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที และไม่มีประกาศเตือนผู้โดยสารขึ้นเครื่อง ดังนั้นผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 45 นาที ***

22.45 น. เดินทางถึง สนามบินฉางซาหวงหัว (บริการอาหาร Set Box ที่สนามบิน) นำท่านเข้าพิธีการตรวจคนเข้าเมือง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รับกระเป๋าสัมภาระ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศจีนเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก

ที่พัก    YISHANG HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

เมืองฉางซา เมืองหลวงของมณฑลหูหนานซึ่งมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งหนึ่งของจีนรวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านการเมืองเศรษฐกิจ และวัฒนธรรม ของมณฑลหูหนานด้วย มีคำกล่าวว่า “หากมาจางเจียเจี้ยแล้วไม่ได้มาฉางซาเมืองเอกก็เหมือนมาไม่ถึงหูหนาน” นำท่านเดินทางจากเมืองฉางซาสู่ เมืองหนานชาง

เมืองหนานชาง เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่สุดของมณฑลเจียงซีสาธารณรัฐประชาชนจีน หนานชางตั้งอยู่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือของมณฑล และตั้งอยู่บนที่ราบทะเลสาบผัวหยางอาณาเขตทางทิศตะวันตกติดกับภูเขาจิ๋วหลิ่ง ทิศตะวันออกติดกับทะเลสาบผัวหยางเนื่องจากมีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมระหว่างจีนตะวันออกและจีนตอนใต้ที่เจริญรุ่งเรืองจึงกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางรางที่สำคัญในจีนตอนใต้ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านชม หอโบราณริมน้ำเถิงหวัง (Tengwang Pavilion) หอโบราณริมฝั่งแม่น้ำกั้นเจียงทางตะวันตกเฉียงเหนือของนครหนานชาง มณฑลเจียงซีประเทศจีน หอเถิงหวัง (เจดีย์เถิงหวัง) สร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 653 ในสมัยราชวงศ์ถังเพื่อใช้เป็นหอระวังภัยจากเพลิงไหม้และจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกผู้มาเยือนหอเถิงหวังเป็นหนึ่งใน "สามหอแดนกังหนำ สี่หอคอยที่ย่ิงใหญ่และสิบอาคารประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดของจีน" แม้จะเคยถูกทำลายหลายครั้งแต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ซึ่งทุกครั้งที่มีการสร้างจะขยายขนาดของหอให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม แต่ยังคงรักษารูปลักษณ์ดั้งเดิมเอาไว้ หอเถิงหวังในปัจจุบัน สร้างในปี 1989 อาคารมีความสูง 57.5 เมตร รวมทั้งหมด 9 ชั้น โดยมองจากด้านนอกจะเห็นเพียง 3 ชั้น เข้าไปด้านในจะพบอีก 4 ชั้น และยังมีอีก 2 ชั้นใต้ดิน ทุกตารางนิ้วของหอถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตบรรจง ส่วนด้านทิศเหนือและใต้มีหอขนาดเล็กลงมาตั้งอยู่ฝั่งละหลัง

จากนั้นนำท่านแวะชม บ้านเก่าขุนนางป่าต้าซาน บ้านเก่าขุนนางในสมัยก่อน ซึ่งใช้เป็นที่อยู่อาศัยของขุนนางชั้นผู้ใหญ่ มีทั้งสวนสระน้ำ เป็นสัวนตัวและยังมีกำแพงล้อมรอบ ให้ทุกท่านเดินชมบรรยากาศภายในตามอัธยาศัย

จากนั้นแวะชมถ่ายรูป หมู่บ้านจำลองลูเซิร์น (Luzern) ภายในมีตึกที่สวยงามแตกต่างกันไปโดยจำลองจากการผสมผสานความเป็นยุโรปและสวิตเซอร์แลนด์เข้าด้วยกันอย่างลงตัว แต่ละช่วงตึกของเมืองนำเสนอรูปแบบที่ หรูหรา และโดดเด่น แตกต่างกันกันไป ให้ทุกท่านถ่ายรูปและชมบรรยากาศตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเดินชมบรรยากาศที่ ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมหนานชาง (Wan Shou Gong) ซึ่งเป็นถนนคนเดินที่สะท้อนประวัติศาสตร์การค้าประเพณีพื้นบ้าน วิถีชีวิตบนท้องถนน และ สถาปัตยกรรมโบราณของนครหนานชางได้อย่างเด่นชัดที่สุด ร้านค้า ร้านอาหาร มากมายตลอดสองข้างทาง

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    NANCHANG RONGCHUANG MEIJI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอู้หยวน “เมืองชนบทที่สวยที่สุดในประเทศจีน” เมืองอู้หยวนมีหมู่บ้านโบราณกว่า 50 หมู่บ้าน ซึ่งชาวบ้านยังคงใช้ชีวิตสบายๆริมสายน้ำ ในพื้นที่สีเขียวที่โอบล้อมด้วยภูเขา ความห่างไกลเมือง และข้อจำกัดเรื่องการเดินทางเข้าถึงในสมัยก่อน ช่วยปกป้องเมืองอู่หยวนให้ยังคงรักษาธรรมชาติและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมไว้ได้

นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณหวงหลิง สะพานกระจก (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ) ตั้งอยู่ ณ มณฑลเจียงซี ประเทศจีน หมู่บ้านแห่งนี้มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 580 ปี เดิมทีหมู่บ้านแห่งนี้เคยเป็นหมู่บ้านที่แทบเกือบจะถูกทิ้งร้าง แต่หมู่บ้านหวงหลิงได้เข้าร่วมโครงการ “ร่วมกันขจัดความยากจน” ซึ่งทำให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยวจนเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวโดยที่เป็นชาวบ้านเองที่จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อหมู่บ้านแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ปัจจุบันหมู่บ้านโบราณกลายเป็นจุดชมวิวระดับ 4A ที่รับนักท่องเที่ยวได้มากถึง 30,000 คนต่อวัน แต่อย่างไรก็ดีแม้จะมีผู้คนมากหน้าหลายตาตลอดระยะเวลาหลายปีมานี้เพียงใด หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงไว้ซึ่งวัฒนธรรม วิถีชีวิต และผู้คน ไม่มีเปลี่ยนแปลง ซึ่งนั่นทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางที่ไม่ว่าใครก็อยากเดินทางไปสักครั้งในชีวิต หมู่บ้านแห่งนี้หากมองจากมุมสูง จะเห็นไอหมอกที่ปกคลุมไปทั่วหมู่บ้าน ทัศนียภาพของเส้นทางที่คดเคี้ยวตัดกับต้นไม้สีสดใสบนยอดเขา และนาขั้นบันไดที่ไกลสุดลูกหูลูกตา

ในช่วงเดือนมีนาคม – พฤษภาคมของทุกปีนาขั้นบันได จะถูกปกคลุมด้วยดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นภาพมองจากมุมสูงที่สวยงาม

และเดินไปจากหมู่บ้านอีกประมาณไม่ไกลมากนัก นำท่านพบกัยความหวาดเสียว และความสวยงามของ สะพานกระจก ด้วยความสูง และใส ของกระจก ทำให้ในวันที่ท้องฟ้าปลอดโปร่ง ไม่มีหมอกปกคลุมพื้นเบื้องล่าง ยิ่งทำให้สะพานกระจกแห่งนี้ สร้างความหวาดเสียวได้เป็นอย่างมาก

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

จากนั้นนำท่าน ล่องเรือชมแสงสีอู้หนี่โจวยามค่ำคืน พร้อมชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ ที่นี่มีการจัดแสดงแสงสีสุดอลัง ถือเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากทีเดียว ภายใน Fairy Land แห่งนี้ มีร้านค้า ร้านอาหาร มากมายให้ท่านได้เดินเล่น และจุดถ่ายรูปอีกมากมายหลายจุด พร้อมชมโชว์และแสงสีเสียงสุดอลังการ

โชว์จะหยุดแสดงช่วงหน้าหนาว ประมาณช่วงเดือน ธันวาคม -กุมภาพันธ์ ของทุกปี (แจ้งวันปิดอีกทีก่อนเดินทาง)

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    SHANGRAO JIANGNAN HAOTING HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองซ่างเหรา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชม.) เป็นเมืองเทคโนโลยีสำคัญแห่งหนึ่ง และเป็นเมืองเศรษฐกิจเจริญเติบโตสูงเป็นอันดับต้นๆ ของมณฑลเจียงซีเป็นฐานการผลิตเลนส์ทางทัศนศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซ่างเหราเป็นเมืองที่ภูมิประเทศนั้นถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาทั้งสามด้าน ได้แก่ทางทิศเหนือ ทิศตะวันออก และใต้ส่วนทิศตะวันตกนั้น เป็นทะเลสาบโผหยาง ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สดุในประเทศจีน ซ่างเหรา เป็นหนึ่งในสี่เมืองสำคัญของการพัฒนาภูมิภาคในมณฑลเจียงซีติดหนึ่งในเมืองที่มีความสุขมากที่สุดในจีน และเป็นเมืองท่องเที่ยวยอดเยี่ยมของเมืองจีน

จากนั้นนำท่าน นั่งกระเช้า (รวมค่ากระเช้าไป-กลับ)  ขึ้นสู่ อุทยานภูเขาหลิงซาน หรือเรียกกันว่า ภูเขาหวงซานน้อย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเมืองซ่างเหรา มณฑลเจียงซี มีทัศนียภาพที่ไม่เหมือนใคร มียอดเขาหลายยอด ยอดเขาที่ทับซ้อนกัน ทำให้เกิดมองเห็นเป็นรูปทรงต่างๆมากมาย ผู้คนนิยมขึ้นไปกางเตนท์นอนชมบรรยากาศบนยอดเขาแห่งนี้(ใช้เวลานั่งกระเช้าประมาณ 20 นาทีในกระเช้านั่งได้ประมาณ 4-6 คน) เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา นำท่านชมไฮไลท์แรก นั่นก็คือ ท้องฟ้ากระจก เป็นกระจกผืนใหญ่ที่ปูพื้นไว้ ให้ท่านถ่ายรูปสะท้อนเงา สุดเก๋ ออกแบบท่าทางให้สนุกสนานเพลิดเพลิน

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ไฮไลท์สำคัญของทริปนี้ นั่นก็คือ หุบเขาเทวดาวังเซียนกู่(Wangxian Valley) หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ มีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่ในบริเวณหมู่บ้านวั้งเซียน เมืองซ่างเหรามณฑลเจียงซีซึ่งเป็นจุดผสมผสานขนบธรรมเนียมพื้นบ้านของชาวก้าน (ชาวก้านเป็นกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในบริเวณนี้) สถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้เคยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวระดับท้องถิ่น และปัจจุบันได้ปรับสถานะเป็นสถานที่ท่องเที่ยว4A ในระดับมณฑลของมณฑลเจียงซี หุบเขาเทวดาวั้งเซียนกู่ เป็นจุดชมวิวที่มีภูเขา น้ำตก หุบเขา หมู่บ้าน วัด ป่าไม้และทุ่งนาเป็นฐานทรัพยากรทางธรรมชาติและอิงตามวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ค่อยๆ ห่างหายไปมาปรับให้เข้ากับแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งภูมิทัศน์ธรรมชาติและวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์เป็นส่วนเสริมซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัว พื้นที่โครงการของจุดชมวิวอยู่ที่ประมาณ 6.1 ตารางกิโลเมตร การลงทุนรวมของโครงการอยู่ที่ประมาณ 2.6 พันล้านหยวนเดิมทีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งนี้แทบจะไม่มีผู้ใดรู้จักเลย ยกเว้นคนในท้องถิ่นเท่านั้น จนกระทั่งในปี2011 ได้มีการลงทุนของบริษัทการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในการพัฒนาจุดท่องเที่ยวแห่งนี้ให้มีความเป็นสากลยิ่งขึ้น และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครัน เช่น การสร้างที่พักแบบโฮมสเตย์ทั้งในหมู่บ้านและแบบห้อยแขวนอยู่ติดอยู่กับเชิงผา ซึ่งเป็นการเลียนแบบอาศรมเดิมของเหล่านักพรตในอดีตที่สร้างที่พักอาศัยห้อยแขวนอยู่บนหน้าผาในบริเวณนี้ซึ่งเป็น อีกหนึ่งการก่อนสร้างที่โดดเด่นของแหล่งท่องเที่ยวทริปนี้เราให้ทุกท่านได้เต็มอิ่มกับบรรยากาศของหุบเขาเทวดาแห่งนี้ ตั้งแต่กลางวัน จนถึงชมแสงสียามค่ำคืนของหมู่บ้านแห่งนี้อย่างเต็มอิ่ม ท่านใดที่เดินไหว สามารถเดินขึ้นชม บ้านหรือ โรงแรมที่สร้างติดริมหน้าผา หรือท่านใดไม่อยากเดินขึ้นด้านบนหน้าผา สามารถเดินเล่นในหมู่บ้านได้ตามอัธยาศัย

ค่ำ       รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก    SHANGRAO JIANGNAN HAOTING HOTEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

เช้า       รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

หลังจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ นั่งรถไฟความเร็วสูง มุ่งหน้าสู่เมืองฉางซา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง)

เที่ยง     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดไคฟู ซึ่งเป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองฉางซา ตั้งอยู่บริเวณถนน Kaifusi สันนิษฐานว่ามีการสร้างมาตั้งแต่ในช่วง ค.ศ. 907-960 จึงมีความเก่าแก่และเป็นที่ศรัทธามาก ๆ ของชาวเมือง วัดแห่งนี้เป็นวัดพุทธนิกายเซน ด้านหน้าเป็นประตูสูงใหญ่ สไตล์จีน ส่วนด้านในจะเป็นอาคารต่าง ๆ พร้อมด้วยสวนสวยสีเขียวขจี มีสระน้ำสร้างความสดชื่น ภายในวัดจะเงียบสงบ น่าไปเดินเล่นพักผ่อนหย่อนใจสุด ๆ

นำท่านช้อปปิ้ง ถนนคนเดินฮวงซิงลู่ หรือ หวงซิงลู่ (Huangxing Road Walking Street) เป็นถนนคนเดินและตลาดใหญ่ที่สุดของมณฑลหูหนาน เป็นถนนคนเดินและตลาดแบบสมัยใหม่ มีสินค้ามากมายให้เลือกซื้อทั้งสินค้าแบรนด์เนมยี่ห้อจีนชื่อดัง เช่น เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องสำอาง เครื่องประดับ และสินค้าราคาถูกอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีร้านค้าที่จำหน่ายของที่ระลึกจากงานฝีมือ โดยเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอาจจะตื่นตาตื่นใจกับร้านจำหน่ายอาหารและของกินพื้นเมือง เช่น หม่าล่า

ค่ำ        รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร : เมนูพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์สุกี้หม่าล่า บุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี

ถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

23.45 น.  ออกเดินทางสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดย Vietjet Air เที่ยวบินที่ VZ3605 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)

03.20 น.  เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
05 มี.ค. 67 - 09 มี.ค. 6723,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
14 มี.ค. 67 - 18 มี.ค. 6723,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
19 มี.ค. 67 - 23 มี.ค. 6724,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
28 มี.ค. 67 - 01 เม.ย. 6724,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
02 เม.ย. 67 - 06 เม.ย. 6727,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
11 เม.ย. 67 - 15 เม.ย. 6730,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
16 เม.ย. 67 - 20 เม.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
25 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
30 เม.ย. 67 - 04 พ.ค. 6727,900 บาท5,500 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
09 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
14 พ.ค. 67 - 18 พ.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติม
Sold
23 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
28 พ.ค. 67 - 01 มิ.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
11 มิ.ย. 67 - 15 มิ.ย. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
25 มิ.ย. 67 - 29 มิ.ย. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
04 ก.ค. 67 - 08 ก.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
09 ก.ค. 67 - 13 ก.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
18 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
23 ก.ค. 67 - 27 ก.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
01 ส.ค. 67 - 05 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
06 ส.ค. 67 - 10 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
15 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
20 ส.ค. 67 - 24 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
22 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
27 ส.ค. 67 - 31 ส.ค. 6725,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
05 ก.ย. 67 - 09 ก.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
10 ก.ย. 67 - 14 ก.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
19 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
24 ก.ย. 67 - 28 ก.ย. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
03 ต.ค. 67 - 07 ต.ค. 6726,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
08 ต.ค. 67 - 12 ต.ค. 6727,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
17 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 6727,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
29 ต.ค. 67 - 02 พ.ย. 6727,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง
31 ต.ค. 67 - 04 พ.ย. 6727,900 บาท5,000 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Copyright © 2024 บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด. All Rights Reserved. Powered by OKWebtour .
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา