ทัวร์เล่ห์ลาดักห์

จำนวนการเข้าขม 34 ครั้ง
ทัวร์เล่ห์ลาดักห์
รหัสทัวร์
104-00741
วันที่เดินทาง
พ.ค.67
ช่วงเวลา
9 วัน 6 คืน
เดินทางโดย
Air India Express (AI)

ไฮไลท์

 • วัดอัลชิ – แมกเนติก ฮิลล์ – จุดตัดแม่น้ำสินธุและซันสการ์ – พระราชวังเลห์
 • เจดีย์สันติภาพ – ตลาดเลห์ – คาร์ดุง ลา พาส – นูบร้าวัลเลย์ – กิจกรรมขี่อูฐ        
 • ทะเลสาบแปงกอง – ทะเลสาบโมริริ - ทะเลสาบคาร์

แผนการเดินทาง

14.55 น.       คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน Air India โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยให้การต้อนรับ

17.55 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI 335

20.50 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานอินทิราคานธี ประเทศอินเดีย เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง

06.30 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยาน Kushok  Bakula Rimpochee Airport เมืองเลห์ ประเทศอินเดีย โดยเที่ยวบินที่ AI 445

08.10 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยาน Kushok  Bakula Rimpochee Airport เมืองเลห์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว  พาท่านเดินทางไปยังโรงแรมในตัวเมืองเลห์ เมื่อถึงโรงแรมมีการต้อนรับด้วย welcome drink และเข้าพักยังห้องพักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัยเพื่อการปรับร่างกายให้เข้ากับระดับความสูงของพื้นที่

เช้า              บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

กลางวัน        อิสระอาหารกลางวัน (ลูกค้าสามารถสั่งอาหารในโรงแรมเองได้)

ช่วงเย็น         นำท่านไปยัง ตลาดท้องถิ่นของเมืองเลห์ (Leh Market) อิสระให้ทุกท่านได้ช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองมากมาย เมื่อได้เวลาอันสมควรกลับเข้าพัก

ค่ำ                บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก  Hotel Shanti nest / Hotel Ladakh Himalayan Retreat หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำคณะออกเดินทางไปเยี่ยมชมภาพวาดอายุ100ปีของ วัดอัลชิ (Alchi Monastery) ซึ่งอยู่ห่างจากเมืองเลห์ 70 กม. ระหว่างทางแวะถ่ายรูปที่ แมกเนติก ฮิลล์ (Magnetic Hill) หรืออีกชื่อคือ Gravity Hill ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสรรค์สร้าง ที่นี่หากจอดรถดับเครื่องยนต์และปลดเกียร์ว่างไว้  จะเห็นว่ารถจะค่อยๆไหลขึ้นภูเขาได้เอง จากนั้นชมความสวยงามของจุดตัดแม่น้ำสินธุและแม่น้ำซันสการ์ (Confluence of the Zanskar and Indus River) ซึ่งเป็นแม่น้ำสองสายที่สำคัญไหลมาบรรจบกัน

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อิสระมื้อกลางวัน)

ช่วงบ่ายเดินทางไปยังพระราชวังเลห์ (Leh Palace) อดีตพระราชวังแห่งเมืองเลห์ ที่มีอายุมากกว่า 500 ปี และนำท่านชม เจดีย์สันติภาพ (Shanti stupa) ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเนินเขาของเมืองเลห์ จากนั้นกลับเข้าที่พัก

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก           Hotel Shanti nest / Hotel Ladakh Himalayan Retreat หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

ออกเดินทางไปยังนูบร้า วัลเลย์ ระยะทาง 125 กม. โดยผ่านคาร์ดุง ลา พาส (Khardung La Pass) ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สูงที่สุดในโลก ตั้งอยู่ที่ความสูง 18,379 ฟุต หรือ 5,602 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ตลอดเส้นทางท่านจะได้ชมทิวทัศน์อันสวยงามของภูเขาที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะ

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อิสระมื้อกลางวัน)

ช่วงบ่ายเดินทางไปไหว้สักการะพระพุทธศรีอริยเมตไตรยองค์ใหญ่ที่สุดที่วัด Diskit วัดเก่าแก่ในเมืองนูบร้า และเนินทรายสีขาว (Hundar Sand Dunes) ซึ่งท่านอาจมีโอกาสได้ท่องซาฟารี บนหลังอูฐสองหนอกซึ่งจะพบได้ในนูบร้าเท่านั้น (ไม่รวมค่ากิจกรรมขี่อูฐ) จนได้เวลาอันสมควร เดินทางไปยังที่พักเพื่อพักค้างคืน

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก           Summer Castle Camp / Hotel Lhasthang Nubra หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้าตรู่ขับรถไปไปยังทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) ระยะทางประมาณ 180 กม. เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่สูงที่สุดในโลกที่ความสูง 4,225 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล โดยข้ามหมู่บ้าน Khalsar ไปถึงที่ Agyam Village ข้ามแม่น้ำ Shayok คุณสามารถมองเห็น ล่อป่า ม้า จามรี ฝูงนกที่นานาชนิดของลาดักห์ หลังจากนั้นขับรถผ่านหมู่บ้าน Durbuk และ Tangtse ในภูมิภาค Changthang ทะเลสาบแปงกองแห่งนี้ มีความยาว 130 กิโลเมตร กว้าง 6-7 กิโลเมตร พื้นที่ 30 เปอร์เซ็นต์ของทะเลสาบอยู่ในเขตลาดักห์ และอีก 70 เปอร์เซ็นต์ต่อเนื่องสู่ที่ราบสูงทิเบต-ชิงไห่ ประเทศจีน

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อิสระมื้อกลางวัน)

ช่วงบ่าย เดินทางถึงทะเลสาบแปงกอง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในทะเลสาบที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชียซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงสี 4 - 5 ครั้ง  ต่อวัน โดยจะเปลี่ยนสีเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องกระทบผืนน้ำ เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นแสนโรแมนติกริมทะเลสาบ ทุกท่านสามารถถ่ายภาพริมทะเลสาบเก็บภาพความประทับใจได้อย่างจุใจ หลังจากนั้นนำทุกท่านเข้าที่พักเพื่อพักค้างคืน

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก           Pangong Woods Resort / Royal Foster Cottage Pangong หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

หลังจากนั้น ทุกท่านสามารถไปเก็บบรรยากาศความงดงามของทะเลสาบแปงกองในช่วงเช้า เดินทางต่อไปยังทะเลสาบโมริริ ซึ่งอยู่ห่างจากทะเลสาบแปงกอง 220 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาน 5 ชั่วโมง  ระหว่างทางเราจะผ่านธรรมชาติและหมู่บ้านที่มีความสวยงามตลอดสองข้างทาง ข้าม Tsaga La Pass ซึ่งมีความสูง 15,290 ฟุตเหนือระดับน้ำทะเล

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อิสระมื้อกลางวัน)

ทะเลสาบโมริริ (Tso Moriri Lake) ทะเลสาบสีเทอร์คอยส์ ที่มีขนาดใหญ่และตั้งอยู่ในที่สูงที่สุดในประเทศอินเดีย (4,595 เมตร) เหนือระดับน้ำทะเล ในช่วงฤดูหนาว ทะเลสาบแห่งนี้จะกลายเป็นน้ำแข็ง ทุกคนสามารถลงไปเดินถ่ายรูปได้ รวมถึงที่นี่ยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด เช่น ห่านหัวลาย เป็ดป่า นกกระเรียนคอดำ เป็นต้น

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก           The Grand Dolphin หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

เช้านี้  นำท่านออกเดินทางกลับไปยังเมืองเลห์ ระยะทาง 235 กม. โดยเราจะแวะ แหล่งน้ำพุจากความร้อนใต้พิภพ (Puga Geo-Thermal Gas) และกระโจมของชาว Nomads ที่มีชีวิตชอบเร่ร่อนเลี้ยงสัตว์ จากนั้นนำท่านมุ่งหน้าสู่ทะเลสาบคาร์ (Tso Kar Lake) ทะเลสาบเกลือสีครามเข้ม ตั้งอยู่บนที่ราบสูง Rupshu ชายหาดรอบข้างเป็นสีขาวอันเกิดจากเกลือ ในฤดูหนาวทะเลสาบแห่งนี้อาจหนาวเย็นได้ถึง -40 องศา

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ร้านอาหารท้องถิ่น (อิสระมื้อกลางวัน)

ขับรถต่อผ่านทางหลวง Manali ข้าม Taglang La Pass ซึ่งมีความสูง 5,530 เมตร นำท่านชม วัดทิคเซย์ (Thiksey Monastery) วัดของนิกายหมวกเหลืองอายุราวๆ 700 ปี ภายในอารามเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปของพระศรีอริยเมตไตรย ที่สวยที่สุดในลาดักห์ พระพุทธรูปอนาคตตาความเชื่อของพุทธทิเบต จากนั้นเดินทางกลับเมืองเลห์ เช็คอินเข้าที่พักเพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ โรงแรม

ที่พัก  Hotel Shanti nest / Hotel Ladakh Himalayan Retreat หรือเทียบเท่า

เช้า             บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบิน Kushok Bakula Rimpochee Airport เมืองเลห์

12.00 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานอินทิราคานธี (เมืองเดลี) เที่ยวบินที่ AI446

13.35 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานอินทิราคานธี (เมืองเดลี) ประเทศอินเดีย หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและตรวจสัมภาระเรียบร้อยแล้ว พาท่านขับผ่าน ประตูชัยอินเดีย (India Gate) อนุสรณ์สถานแห่งสงครามที่สร้างขึ้นให้กับทหารหาญที่เสียสละชีพในสงครามโลกครั้งที่ 1

กลางวัน       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

พาท่านเยี่ยมชม หลุมฝังพระบรมศพของจักรพรรดิหุมายูน (Humayun's Tomb) สุสานหลวงที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย บรรจุพระบรมศพของสมเด็จพระจักรพรรดิหุมายุนแห่งจักรวรรดิโมกุล นำท่านแวะ วัดลักษมีนารายัน (Lakshmi Narayan Temple) เพื่อบูชาพระนารายณ์ (พระผู้พิทักษ์โลก) และพระลักษมี (เทพแห่งความมั่งคั่ง) เป็นที่ซึ่งคนอินเดียและคนต่างชาติที่นับถือเทพเจ้าทั้งสององค์นิยมไปกราบไหว้ขอพร ซึ่งเชื่อว่าจะทรงบันดาลให้สมความปรารถนา อิสระช้อปปิ้งที่ Connaught Place  

ค่ำ              บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

เมื่อถึงเวลาอันสมควร พาทุกท่านเดินทางไปยัง ท่าอากาศยานอินทิราคานธี

01.50 น.       ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยเที่ยวบินที่ AI336

07.40 น.       เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมรอยยิ้มและความประทับใจ

แผนที่

เลือกวันเดินทาง

วันเดินทางไป - กลับ ผู้ใหญ่ท่านละ พักเดี่ยวเพิ่มเงิน ราคาเด็กท่านละ
20 พ.ค. 67 - 28 พ.ค. 6741,900 บาท9,900 บาทสอบถามเพิ่มเติมจอง

เงื่อนไข

 • ค่าโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ที่พัก 5 คืน พร้อมอาหารเช้า กลางวัน เย็น ตามที่ระบุในโปรแกรม
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยคอยอำนวยความสะดวก 1 ท่าน / ไกด์ท้องถิ่นสื่อสารภาษาอังกฤษ 1 ท่าน
 • รถรับ-ส่งสนามบินและโรงแรมที่พัก ทั้งขาไปและขากลับ และตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ระบุ
 • รถโดยสารที่มีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมและปลอดภัย (สูงสุดคันละ 10 ท่าน) พร้อมคนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง
 • Early Check-in เช็คอินเข้าที่พักก่อนเวลาปกติ
 • ค่าเข้าสถานที่ตามรายการทัวร์
 • ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยเมืองลาดักห์
 • ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติเข้าเขตพื้นที่ปกป้อง ได้แก่ Pangong Lake
 • น้ำดื่มขวด 1 ลิตร/คน/วัน
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย) 1,500 บาท
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าที่สายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด ดังนี้
  - กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่าน 1 ใบ ใบละไม่เกิน 30 กิโลกรัม
  - กระเป๋าถือขึ้นเครื่องจำนวน 1 ใบ ไม่เกินใบละ 7 กิโลกรัม
 • ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง และค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาทานในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มพิเศษอื่นๆ นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท
 • ค่ากิจกรรมต่างๆ รวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
 • ค่าธรรมเนียมการขี่อูฐ (ชำระหน้างาน โดยประมาณ 350-500 รูปี)
 • ค่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ และค่าเครื่องดื่มสำหรับมื้อเย็น
 • ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น ภัยธรรชาติ ความผิดพลาดของสายการบิน  ค่าเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยและสูญหาย

การจองหรือสำรองที่นั่ง และ การยกเลิก :

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และ กรุณาชำระมัดจำ 20,000 บาท (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจำแล้วเท่านั้น) พร้อมส่งหน้าพาสปอร์ต
 • หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางตามที่กำหนด ที่พักและกิจกรรมที่ได้ทำการจองอาจถูกยกเลิกได้
 • เงื่อนไขการยกเลิก ไม่คืนเงินทุกกรณี

เงื่อนไขการเดินทาง (กรุณาอ่านก่อนจอง) :

 • โปรแกรมสามารถเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมซึ่งอาจมีผลจากสภาพอากาศ เหตุทางธรรมชาติหรือสถานการณ์ที่มีเหตุผลต่อความปลอดภัยท่าน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการเดินทาง จะขอสงวนสิทธิ์ในการปรับแผนการเดินทาง
 • ผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสิ่งที่เราคำนึงเสมอ ดังนั้น หากการเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวบาง แห่งไม่สามารถทำได้ ท่านสามารถเปลี่ยนเป็นสถานที่เหมาะสมอื่นๆตามตกลงกับผู้ขับรถ (อาจจะมีการชำระเพิ่ม หากเดินทางออกไปพื้นที่ห่างไกลขึ้น) ทั้งนี้ ท่านไม่สามารถเรียกคืนเงินได้หากไม่ได้ใช้บริการตามที่ระบุในรายการ
 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากเหตุสุดวิสัย เช่นการยกเลิก หรือการล่าช้า ของเที่ยวบิน การถูกปฎิเสธการเข้าเมือง สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย ภัยธรรมชาติ การจลาจล และอุบัติเหตุต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้นได้ รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ท่าอากาศยานในประเทศไทยหรือในประเทศอินเดีย ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ที่เรียกเก็บไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในบางกรณี เรายินดี ที่จะช่วยประสานงานในส่วนที่ท่านสามารถเรียกคืนได้
 • โปรแกรมนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขชื่อผู้เดินทางได้ภายหลังกรุ๊ปคอนเฟิร์มการเดินทางและออกตั๋วกับทางสายการบินเรียบร้อยแล้ว
** เพื่อความถูกต้อง กรุณาตรวจสอบข้อมูลเดินทางและเงื่อนไขการชำระเงินกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทุกครั้ง
ติดต่อสำนักงาน
บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด
เลขที่ใบอนุญาต 21/00804

55 หมู่ 6 ดอนเปา แม่วาง เชียงใหม่ 50360

จันทร์-ศุกร์ 9.00 - 18.00 น
บริการของเรา
บริการจองตั๋วเครื่องบิน
บริการทำ VISA ทุกประเทศ
บริการเช่ารถตู้ รถบัสโดยสาร
บริการจัดอบรมประชุมสัมมนา
บริการจองที่พัก โรงแรม รีสอร์ท
ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
LineID
Add LINE Friends via QR Code
Copyright © 2024 บริษัท อเมซเลเซอร์ จำกัด. All Rights Reserved. Powered by OKWebtour .
home
หน้าหลัก
search
ค้นหา
quatation
ขอใบเสนอราคา
chat
ติดต่อเรา
ติดต่อ
chat ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า
search ค้นหาโปรแกรมทัวร์
home หน้าหลัก
approval ขอใบเสนอราคา