• ทานอาหารทะเล ริมหาดจิมบาลัน ชมวิวทะเลสวยๆ+ เมนูกุ้งราดซอส
 • ชมสวนพระวิษณุ ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู
 • รับพรและสิริมงคลจากน้ำพุศักดิ์สิทธิ์แห่งวัด TEMPAKSIRING TEMPLE
 • รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 • มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” สุดยอดศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลก
 • เที่ยวไฮไลท์เมืองยอร์คยา ถนนมาริโอโบโร่ วัดปะวน เม็นดุท
 • ชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้
 • ชมเทือกเขาคินตามณี ภูเขาไฟบาร์ตู วิหารอูลูวาตู
 • ชมความงดงามของ วิหารทานาล็อท วิหารกลาง มหาสมุทรอินเดียสุดงดงาม
 • ไฮไลท์ นำสักการะวัดเบซากีย์ MOTHER OF TEMPLE วัดหลวงหรือวัดคู่บ้านคู่เมืองประจำเกาะบาหลี
 • พักโรงแรมระดับ 4 ดาว ที่บาหลี 3 คืนและยอร์คยา 1 คืน
รหัส 038-3480
วันที่เดินทาง
มี.ค.66 - ต.ค.66
ช่วงเวลา
5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น
28,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ – อนุสาวรีย์มหาภารตะ - สวนพระวิษณุ – วิหารอูลูวาตู - ชายหาดจิมบาลัน

03.00 น. : คณะพร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ROW 2 ประตู 2 สายการบิน AIR ASIA (FD) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

06.15 น. : นำท่านบินลัดฟ้าสู่ “เกาะสวรรค์บาหลี” ประเทศอินโดนีเซีย เที่ยวบินที่ FD396

11.30 น. : เดินทางถึงสนามบินนูราลัย เกาะบาหลี เมืองเดนพาซาร์ เมืองเอกของเกาะบาหลี หลังผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้วต้อนรับท่านด้วยพวงมาลัยดอกไม้หอมโดยสาวสวยชาวบาหลีที่สนามบิน

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางผ่านประตูเทพเจ้าเข้าสู่ตัวเมือง ชมอนุสาวรีย์มหาภารตะ สัญลักษณ์ของเกาะบาหลี, ผ่านชมอนุสาวรีย์ บิม่า เทพเจ้าแห่งท้องทะเล ย่าน Kartika Plaza หลังจากนั้นเดินทางเข้าชม อนุสาวรีย์มหาภารตะ Garuda Wisnu Kencana Cultural Park สวนพระวิษณุ อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่ครึ่งตัว จำลองมาจากรูปสักการะของพระวิษณุ พระผู้ปกป้องโลก เป็นรูปปั้นพระวิษณุ(พระนารายณ์) 1 ใน 3 เทพเจ้าสูงสุดของชาวฮินดู ขี่นกครุฑ (นกอินทรีย์) เทพการูด้า เทพเจ้าแห่งอิสรเสรีภาพของชาวฮินดู ซึ่งเป็นพาหนะของพระองค์ มีความสูง 150 เมตร กว้าง 64 เมตร ขนาดน้ำหนัก 4,000 ตัน  สวนวิษณุแห่งนี้มีความกว้างโดยประมาณ 240 ไร่ และสถานที่แห่งนี้ยังใช้จัดแสดงโชว์ วัฒนธรรมบาหลี เช่น ระบำบารอง ไว้ต้อนรับแขกบ้าน แขกเมืองอีกด้วย

จากนั้นเดินทางไปชมความงดงามของ วิหารอูลูวาตู ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาสูงเหนือมหาสมุทรอินเดีย พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่งดงามอีกมุมหนึ่งของเกาะบาหลี ชมวิหารหนุมาน ลิงมากมายที่มาชุมนุมกันที่วิหาร (กรุณาระวังแว่นตา, ปากกา, หมวก ด้วย ห้ามลูบหัวลิงโดยเด็ดขาด)   

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร แบบบาหลีดั้งเดิม ณ ชายหาดจิมบาลัน พิเศษ!!เมนูกุ้งย่างราดซอสท้องถิ่น พร้อมชมบรรยากาศงดงามริมทะเลพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าริมมหาสมุทรและดนตรีบรรเลงตามชายฝั่ง (LOCAL MENU)

วันที่ 2
เดนพาซาร์ - ยอร์กยาการ์ต้า – มหาเจดีย์บุโรพุทโธ – วัดปะวน – วัดเมนดุท - วัดพรามนันต์ - ย่านมาลิโอโบโร

เช้า : รับประทานอาหารเช้า (SET BOX)

นำท่านเดินทางสู่เมือง ยอร์กยาการ์ต้า โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่…….

นำท่านเดินทางสู่ มหาเจดีย์บุโรพุทโธ “BOROBUDUR” ศาสนสถานของศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในโลกสร้างขึ้นโดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร์ เป็นสถูปแบบมหายาน สันนิษฐานว่าสร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 7-9 หรือพุทธศักราช 1393

จากนั้นนำท่านชม วัดปะวน (Candi Pawon) หรือ เป็นวัดที่ได้สร้างขึ้นเป็นที่สำหรับเก็บน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อชำระล้างจิตใจ จากนั้นนำท่านชม วัดเมนดุท (Candi Mendut) ซึ่งถือเป็นวัดที่เก่าแก่ โดยสันนิษฐานว่าสร้างในเวลาไล่เลี่ยกันกับบุโรพุทโธ โดยกษัตริย์แห่งราชวงศ์ไศเลนทร (Sailendra Dynasty) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน Mendut ห่างจากกลุ่มวัดบุโรพุทโธ ประมาณ 3กิโลเมตร พระอุโบสถ เป็นรูปทรงสูงคล้ายเจดีย์ ด้านในมีพระประธาน 3 องค์ วัดแห่งนี้ถูกค้นพบในปี 1836 อยู่ในสภาพซากปรักหักพังจนกระทั่งได้รับการบูรณะในปี 1897 ในปัจจุบันยังมีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ในวัดนี้ ซึ่งในระหว่างการบูรณะบุโรพุทโธ นักโบราณคดีก็พากันประหลาดใจที่พบว่า วัดทั้ง 3 แห่งนี้ ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเส้นตรงเดียวกัน ทำให้นักโบราณคดีส่วนหนึ่งเชื่อว่า Candi Mendut และ Candi Pawon คือ ส่วนหนึ่งของบุโรพุทโธ

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม วัดพรามนันต์ ได้รับการยอมรับเป็นมรดกโลกจากองค์กรยูเนสโก้ เป็นตำนานเร้นลับแห่งเทพเจ้าฮินดูทั้งสาม ชมต้นกำเนิดรามายนะและเจดีย์สามองค์ที่เรียงรายกันอย่างงดงามชมโบราณสถานที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมที่งดงามมหัศจรรย์ตำนานเทพแห่งฮินดู

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ย่านมาลิโอโบโร ถนนสายนี้เป็นศูนย์กลางของย่านท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของยอกยาการ์ตา รายล้อมไปด้วยโรงแรม ร้านอาหาร และร้านค้ามากมายในบริเวณใกล้เคียง ทางเท้าทั้งสองข้างของถนนเต็มไปด้วยแผงขายของเล็กๆ ที่ขายสินค้าหลากหลาย ในตอนเย็นมีร้านอาหารกลางแจ้งริมถนนหลายแห่งที่เรียกว่า lesehan ซึ่งเปิดดำเนินการอยู่ตามถนน นี่คือถนนของศิลปิน นักดนตรีข้างถนน จิตรกร และศิลปินอื่นๆ จัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของพวกเขาบนถนนสายนี้ ไม่ชัดเจนสำหรับนักท่องเที่ยว แต่สำหรับประชากรในท้องถิ่น ถนนด้านข้าง ตรอก และโครงสร้างที่นำไปสู่มาลิโอโบโรมีความสำคัญพอๆ กับตัวถนนเอง

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ยอร์กยาการ์ต้า – เดนพาซาร์ - ทานาลอท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่เมือง เดนพาซาร์ โดยสายการบิน…..เที่ยวบินที่…….

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไป ชมวิหารกลางสมุทรอินเดีย ทานาลอท เชื่อกันว่ามีงูเทพเจ้าลายศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาอยู่ภายใต้วิหารงดงามยิ่งนักยามพระอาทิตย์ตกดิน ชมวิหารและหน้าผามหัศจรรย์และจุดชมวิวที่งดงาม ทานาลอทเป็นวิหารที่สร้างในศตวรรษที่ 16 โดยนักบุญดายังระวาดีที่บำเพ็ญศีลภาวนาและศักดิ์สิทธิ์มากเป็นที่นับถือของชาวบาหลี ชมวัดบนโขดหินริมมหาสมุทรอินเดีย เป็นสถานที่ถ่ายทำละครดัง ดอกแก้วการะบุหนิง และภาพยนตร์เรื่องต่างๆ

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 4
วัดเบซากีย์ - เทือกเขา Kintamani - วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าชม บาหลีสวิงค์ Bali Swing (OPTIONAL TOUR ชำระเพิ่ม 10 USD)  ทํากิจกรรมสุดท้าทายด้วยการนั่งชิงช้าขนาดยักษ์แกว่งเหนือหน้าผาและท่านสามารถเก็บภาพระหว่างนั่งชิงช้าโดยมีฉากหลังธรรมชาติอันสวยงาม

จากนั้นเดินทางสู่ วัดเบซากี THE MOTHER OF TEMPLE  เป็นวัดที่รวบรวมความเป็นที่สุดของ บาหลี ไว้หลายประการ นอกจากจะเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุด สวยงามที่สุด มีความสำคัญมากที่สุด ยังเป็นวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุด วัดแห่งนี้ถือเป็นมารดา ของมวลวิหาร เพราะเป็นวัดในศาสนาฮินดูที่ใหญ่ที่สุดบน เกาะบาหลี และยังถือว่าเป็นวัดที่ศักสิทธิ์เหนือวัดทั้งปวง วัดเบซากี เริ่มสร้างใน ศตวรรษที่8 และได้ขยายจนมีขนาดเท่าปัจจุบัน  คนบาหลียกให้เป็นวัดหลวงหรือ Mother of Temple   วัดแห่งนี้เป็นวัดที่มีขนาดกว้างใหญ่ไพศาล ประกอบด้วยวัดเล็กๆอีก23แห่ง อยู่ภายใน ซึ่งก็มีความสำคัญ ต่างๆกันไป โดยมีการจัดวางให้เรียงรายอยู่เป็นขั้นๆกว่า7ขั้น  เรียงรายไปตามไหล่เขา และยังมีแท่นบูชาบรรพบุรุษของชาวบาหลี ตั้งเรียงรายอีกหลายร้อยแท่น  มีฉากหลังที่สวยงามเป็น ภูเขาไฟคูนุงอากุง ซึ่งเป็นภูเขาไฟลูกที่ใหญ่ที่สุดในบาหลี และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานมาตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

จากนั้นเดินทางขึ้นสู่เทือกเขา Kintamani ที่งดงามราวสรวงสวรรค์และอากาศเย็นตลอดทั้งปี นำท่านชมความงามของ ภูเขาไฟกุหนุงอากุง ภูเขาไฟที่เชื่อกันว่าเป็นที่สถิตย์ของมวลเทพเจ้าต่างๆ ชมภูเขาไฟบาร์ตูร์ ที่ยังคงรอวันปะทุอยู่ตลอดเวลา ชมทะเลสาบบาร์ตูร์ ทะเลสาบน้ำจืด ที่งดงามบนปากปล่องภูเขาไฟ ให้ท่านได้เพลิดเพลิน แวะถ่ายรูปกับทัศนียภาพที่งดงามราวสรวงสวรรค์

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองแบบบาหลีบุฟเฟ่ต์ ณ ภัตตาคารลอยฟ้า ท่ามกลางหุบเขา อากาศเย็นตลอดปี LAKE VIEW

นำท่านสู่ วิหารศักดิ์สิทธิ์ เทมภัคศิริงค์ สร้างในศตวรรษที่ 13 เป็นวิหารศักดิ์สิทธ์สมัยโบราณใช้ประกอบพิธีทางศาสนาในราชวงศ์กษัตริย์เท่านั้น ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ ที่TIRTA EMPUL  ที่ผุดขึ้นจากใต้ดินเป็นพันปี โดยไม่มีวันหมด ชมศิวลึงค์ศักดิ์สิทธิ์ และแท่นบูชาเทพที่ศักดิ์สิทธิ์และมหัศจรรย์ ทำเนียบประธานาธิบดีบนเนินเขา ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีน้ำไหลพุ่งจากปากปล่องแกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6 นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูก ลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่ จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง

**** หากมีการแจ้งเตือนภัยภูเขาไฟ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับไปชมวัดบาตูร์แทน ***

**หากมีเวลา**แวะชมโรงงานหัตถกรรม , ร้านกาแฟขี้ชะมดและโรงงานผ้าบาติก

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
ช็อปปิ้งของที่ระลึก – สนามบิน – ดอนเมือง

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านไป ช็อปปิ้งร้าน KRISNA ซื้อของที่ระลึกก่อนกลับ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่สนามบิน

12.05 น. : ออกเดินทางสู่สนามบินดอนเมือง โดยสายการบิน AIR ASIA  เที่ยวบินที่ FD397

15.40 น. : เดินทางกลับถึงสนามบินดอนเมือง พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทางตามรายการทัวร์
 • ตั๋วเครื่องบินและภาษีน้ำมันตามรายการ ไป/กลับตามกำหนดการของคณะทัวร์ รวมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.
 • รวมไฟล์ทภายใน บาหลี – ยอร์คยากาตาร์ – บาหลีแล้ว
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พัก 4 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรับรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 • ค่าทิปไกด์+ค่าทิปคนขับรถเหมาจ่ายท่านละ 1,500 บาทชำระที่สนามบินสุวรรณภูมิ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ รวมถึง VACCINE PASSPORT
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • หากคณะเดินทางไม่ถึง 10 ท่านคืนเงินเต็มจำนวน
 • หากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากประกาศสถานการณ์โควิดทำให้เดินทางไม่ได้ อ้างอิงตาม พรบ. ธุรกิจนำเที่ยว หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงโดยมีใบเสร็จยืนยันกับลูกค้า
 • เรื่องห้องพักช่วงเทศกาล ห้องพักที่ลูกค้าระบุตอนจองทัวร์ ทางบริษัทจะ Request ให้ทางโรงแรมตามขั้นตอน ในบางครั้งโรงแรมอาจเปลี่ยนชนิดห้องพักของลูกค้า ณ วันเข้าพัก แต่ทางบริษัทยืนยันว่าจะเพียงพอต่อจำนวนลูกค้า เช่น

Request สำหรับเตียง Double Bed หากห้องไม่พอ อาจะเป็นห้อง TWN ขยับเตียงให้ชิดกัน

Request สำหรับเตียง Triple Bed หากห้องไม่พอ จะจัดให้เป็น 2ห้อง โดยไม่เก็บเงินเพิ่ม ตามเงื่อนไขของโรงแรมที่จอง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 • บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 • บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ