• ซูริค-ลูเซิร์น-นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ-วาดุส-ลิคเท่นสไตน์
 • ปราสาทนอยชวานสไตน์-ฟุสเซ่น
 • ซาลเบิร์ก-ฮอลสตัท-เวียนนา-พระราชวังเชิร์นบรุน
รหัส 012-2764
วันที่เดินทาง
ม.ค.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
85,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
ประเทศไทย

22.00 น.   พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ทางเข้าที่ 8-9 สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ จะคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
ประเทศไทย - ซูริค - ลูเซิร์น

01.05 น.   ออกเดินทางสู่ เมืองซูริค โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385/EK087

*** แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ ***

12.25 น.   (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินเมืองซูริค (ZURICH) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว …

…เดินทางถึงเมืองลูเซิร์น (LUCERNE) นำท่านถ่ายรูปคู่กับ อนุสาวรีย์สิงโต (LION MONUMENT) ซึ่งแกะสลักอยู่บนหน้าผาของภูเขาในเมืองเป็นสัญลักษณ์ให้ระลึกถึงทหารรับจ้างชาวสวิสซึ่งทำงานเป็นทหารรักษาพระองค์พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 แห่งฝรั่งเศส นำท่านเดินข้ามสะพานไม้ที่มีชื่อเสียงที่สุดของลูเซิร์น (KAPELLBRUCKE) ซึ่งเป็นสะพานไม้ที่มีหลังคาคลุมตลอดทอดตัวข้ามแม่น้ำ รุซซ์ (REUSS) อายุเก่าแก่กว่า 400 ปี และยังเป็นสัญลักษณ์ของสวิส…อิสระให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าชั้นนำของสวิสตามอัธยาศัย อาทิ นาฬิกาชั้นนำ ผ้าลูกไม้สวิส ช็อคโกแลต มีดพับวิคทอเรีย นาฬิกากุ๊กกู ฯลฯ

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก GRAND EUROPE Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
นั่งรถไฟขึ้นยอดเขาริกิ - ซุก - วาดุส รัฐลิคเท่นสไตน์

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ สถานีรถไฟ เพื่อ นั่งรถไฟไต่เขาขึ้นสู่ ยอดเขาริกิ (ราชินีแห่งขุนเขา) ตามฉากละครอย่าลืมฉัน ท่านจะได้เห็นความสวยงามทัศนียภาพรอบๆได้แทบจะ 360 องศา สัมผัสกับความหนาวเย็นอันแสนจะสุดแสนโรแมนติก เพลิดเพลินกับการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก จนได้เวลา นำท่านลงจากจากยอดเขา

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ระหว่างทางให้ท่านได้แวะชมความสวยงามของเมืองที่มีค่าครองชีพที่สูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ณ เมืองซุก ชมความงามของทะเลสาบแห่งเมืองซุก แล้วเดินทางต่อสู่ เมืองวาดุส เป็นเมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ….ชมย่านเมืองเก่าที่สวยงามของรัฐลิคเท่นสไตน์

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก oberland Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 4
ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ฟุสเซ่น

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟุสเซ่น ประเทศเยอรมนี ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับเส้นทางอันสวยงามสุดแสนโรแมนติก จนกระทั่งเดินทางถึงเมืองฟุสเซ่น

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่านนั่งรถบัสท้องถิ่นขึ้นสู่ ปราสาทนอยชวานสไตน์ ถ่ายรูปกับความงดงามอันยิ่งใหญ่ของตัวปราสาทที่สร้างโดยพระเจ้าลุดวิคที่ 2 และนำท่านถ่ายรูปวิวตัวอาคารปราสาทนอยชวานสไตน์ ณ สะพานมาเรียนบรูค

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก park inn Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 5
ฮอลสตัท - ซาลเบิร์ก

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ เมืองซาลเบิร์ก ประเทศออสเตรีย นำท่านชมความสวยงามของเมืองซาลเบิร์ก ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายรูป บ้านเกิดโมสาร์ท, สะพานข้ามแม่น้ำซาลซาร์ค, สวนมิราเบลสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ the sound of music จนได้เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองฮอลสตัท

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   ให้ท่านได้เดินเล่นถ่ายรูปความงดงามของเมืองมรดกโลก ฮอลสตัท ชมความงามของทะเลสาบฮอลสตัท จากนั้นเดินทางขึ้นไป ณ จุดถ่ายรูปของตัวเมืองที่สวยสดงดงาม และ ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึก ณ เมืองนี้ได้ตามอัธยาศัย ….

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก SALZBURG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 6
ซาลเบิร์ก - พระราชวังเชิร์นบรุน

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย……..อิสระถ่ายรูปกับปราสาทฮอบบวร์ก อันสวยงาม และอนุสาวรีย์ พระนางมาเรียเทเรซ่า

เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย   นำท่าน เข้าชมพระราชวังเชิร์นบรุนน์ ชมห้องต่างๆอันสวยสดงดงามและยิ่งใหญ่ของราชวงฮับบวร์กแห่งจักรดินีมาเรียเทเรซ่า…ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับโรงละครโอเปร่า และ ได้ช้อปปิ้งบนถนนคาร์ทเน่อร์สตราเซ่ (Karntnerstrasse) สุดปลายถนน ท่านจะได้ถ่ายรูปกับโบสถ์ประจำกรุงเวียนนา โบสถ์เซนท์สเตฟาน

ค่ำ   รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

ที่พัก AUSTRIA TRIEND hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ 7
พระราชวังเบลวาแดร์ - ประเทศไทย

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พระราชวังเบลวาแดร์ อีกพระราชวังของราชวงศ์ฮอฟบวร์ก ให้ท่านได้ถ่ายรูปด้านหน้าและสวนที่สวยงามของพระราชวัง

จนได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ สู่ ประเทศไทย

อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่ำตามอัธยาศัย

22.40 น.   ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK128/EK384

***แวะเปลี่ยนเครื่องที่เมืองดูไบ***

วันที่ 8
ประเทศไทย

18.55 น.   เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…..

เงื่อนไข

อัตรานี้รวม

 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (4 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. ค่าวีซ่าเชงเก้น (หากสถานทูตได้กำหนดการยื่นวีซ่าเป็นคณะแล้ว ท่านใดไม่สามารถมาตามกำหนดได้ กรณีถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นท่านละ 500.- บาท ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเท่านั้น)
 8. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
 9. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 10. ค่าทิป

อัตรานี้ไม่รวม

 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ เช่น ค่าโทรศัพท์,ค่าซักรีด,มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษฯลฯ ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่าง ๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง
 7. ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับโควิด

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว