มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ – นครวาติกัน – สนามกีฬาโคลอสเซียม – ประตูชัยคอนสแตนติน – น้ำพุเทรวี่ – เมืองปิซ่า (PISA) – จัตุรัสแคมโป – หอเอนปิซ่า – เมืองเวนิซ เมสเตร้ (VENICE) – เกาะเวนิส – เกาะซานมาร์โค – สะพานถอนหายใจ – จัตุรัสเซนต์มาร์ค – ล่องเรือกอนโดล่า – สะพานเรียลอัลโต้ – เมืองอินส์บรูค (innsbruck) – เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) – สถานรถไฟกลินเดอวาล – ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) – เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) – เมืองดีจอง (DIJON) – พระราชวังแวร์ซายส์ – พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ – จัตุรัสคองคอร์ท – จัตุรัสทรอคาเดโร 

vontour
รหัส 012-0313
วันที่เดินทาง
ม.ค.65 - เม.ย.65
ช่วงเวลา
10 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น
79,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

20.30 น. : พร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกเคาน์เตอร์ T สายการบินเอมิเรตส์ (EK) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่ 2
สนามบินสุวรรณภูมิ - โรม (อิตาลี)

01.15 น. : ออกเดินทางสู่ กรุงโรม ประเทศอิตาลี โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK385 / EK097

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ *.*.*.   

12.40 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินลีโอนาร์โด ดาร์วินชี่ (ฟิอุมมาชิโน) เมืองหลวงของประเทศอิตาลีซึ่งมีอดีตอันยิ่งใหญ่ และเกรียงไกรในยุคจักรวรรดิโรมันเรืองอำนาจเมื่อราวกว่า 2,000 ปีที่ผ่านมาแล้ว ….หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเข้าสู่ นครวาติกัน รัฐอิสระที่ปกครองตนเอง เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  เข้าชมความงดงามตระการตาของ มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ สถาปัตยกรรมล้ำค่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลกซึ่งตกแต่งอย่างโอ่อ่าหรูหรา ชมรูปปั้นแกะสลัก เพียต้า ผลงานของศิลปินเอก  ไมเคิลแองเจโล เสาพลับพลาที่ออกแบบโดย เบอร์นินี และยอดโดมขนาดใหญ่ซึ่งปัจจุบันเป็นสิ่งล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองของอิตาลี

จากนั้นถ่ายรูปที่ระลึกด้านหน้าสนามกีฬาโคลอสเซียม โบราณสถานเก่าแก่ 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก เคยเป็นสนามกีฬายักษ์ที่สามารถจุคนได้กว่า 50,000 คน และ ประตูชัยคอนสแตนติน สัญลักษณ์แห่งชัยชนะและที่มาของถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม  …ชม น้ำพุเทรวี่ จุดกำเนิดของเสียงเพลง ทรีคอยน์ออฟเดอร์ฟาวด์เท่น ที่โด่งดัง ชมความสวยงามของงานประติมากรรมหินอ่อนแบบบาร็อค ซึ่งเป็นเรื่องราวของเทพมหาสมุทร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าหากใครได้มาถึงน้ำพุแห่งนี้แล้วโยนเหรียญอธิษฐานทิ้งไว้จะได้กลับมาเยือนกรุงโรมอีกครั้งหนึ่ง นำท่านสู่ย่านบันไดสเปน แหล่งพักผ่อนของชาวอิตาลีซึ่งเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวหลากหลายเชื้อชาติ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 3
ปิซ่า-เวนิส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) (355 กม.) ประเทศอิตาลี

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเข้าสู่ จัตุรัสแคมโป สถานที่ตั้งของ หอเอนปิซ่า สิ่งมหัศจรรย์หนึ่งในเจ็ดของโลก โลก สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1174 สถาปัตยกรรมที่งดงามซึ่งในอดีตเคยเป็นสถานที่ที่นักวิทยาศาสตร์เอกของโลก ศาสตราจารย์กาลิ เลโอ ได้ค้นพบทฤษฎีเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก อิสระให้ท่านได้ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางขึ้นสู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอิตาลีสู่ เมืองเวนิซ เมสเตร้ (VENICE) (327 กม.) ราชินีแห่งทะเลเอเดียตริก เมืองหลวงของแคว้นเวเนโต

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารพื้นเมืองอิตาเลียนต้นตำรับ

วันที่ 4
เกาะเวนิส-อินส์บรูค ประเทศออสเตรีย

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือตรอนเชโต้ ..จากนั้นลงเรือเดินทางสู่ เกาะเวนิส เมืองท่องเที่ยวที่ได้รับการกล่าวขานว่าโรแมนติกที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เมืองที่ใช้เรือแทนรถ ใช้คลองแทนถนน มีเกาะเล็กใหญ่กว่า 118 เกาะ และมีสะพานเชื่อมมากกว่า 400 แห่ง เดินทางสู่ เกาะซานมาร์โค ศูนย์กลางของนครเวนิส …ผ่านชม สะพานถอนหายใจ ที่เชื่อมต่อระหว่าง “Doge Palace” ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของเจ้าผู้ครองนครเวนิสในอดีต อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางของการปกครองแคว้นในยุคสมัยนั้นอีกด้วย ชม จัตุรัสเซนต์มาร์ค ที่มีโบสถ์เซนต์มาร์คเป็นฉากหลัง สร้างด้วยสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์ ….อิสระเลือกช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองของเวนิสตามอัธยาศัย อาทิ เครื่องแก้วมูราโน่ ต้นตำรับของการเป่าแก้วของชาวมูราโน่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะมาตั้งแต่บรรพชน โดยเครื่องแก้วแต่ละชิ้นมีรูปแบบ และคุณภาพเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก 

นำท่าน ล่องเรือกอนโดล่า *.*.*. ราคาไม่ได้รวมอยู่ในค่าทัวร์ *.*.*.  (ใช้เวลาประมาณ 30 นาที ในกรณีน้ำไม่ขึ้นสูงเกินไปและฝนไม่ตก ท่านสามารถแจ้งหัวหน้าทัวร์ ค่าเรือท่านละประมาณ 20.- ยูโร ซึ่งเรือที่ลำสามารถนั่งได้ 5-6 ท่าน) เพื่อชมมนต์เสน่ห์แห่งนครเวนิซ  สู่ คลองใหญ่ Grand Canal คลองที่กว้างที่สุดของเกาะ และงานก่อสร้างที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นอัจฉริยะด้านสถาปัตยกรรมที่ สะพานเรียลอัลโต้ (ศิลปินเอกไมเคิลแองเจโล) ได้เวลานัดหมายนำคณะลงเรือเดินทางกลับสู่ฝั่งที่ ท่าเรือตรอนเชโต้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองอินส์บรูค (innsbruck) (387 กม.) ประเทศออสเตรีย ระหว่างทางท่านจะได้พบกับความสวยงามของเทือกเขาแอลป์สองข้างทาง ผ่านช่องแคบเบรนเน่อพาสที่สวยสด

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 5
อินบรูค-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม นำท่าน ชมความสวยงามของตัวเมืองอินส์บรูค ถ่ายรูปกับหลังคาทองคำ ที่ประทับของพระเจ้าแม็คซิมิเลียน และ จากนั้นชม เสาอนาซอล และโรงแรมที่มีชื่อเสียงโกล์ดเด้นแอดเลอร์ จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง สวาร้อฟสกี้

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น (INTERLAKEN) (374 กม.) เมืองที่สวยงามขนาบข้างด้วยทะเลสาบเบรียนเซอร์ซีและทุนเน่อซี ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งสินค้าและของที่ระลึกจากประเทศสวิสฯ

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 6
ยอดเขาจุงฟราวน์ TOP OF EUROPE – ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ สถานรถไฟกลินเดอวาล เพื่อนั่งรถไฟขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราวน์ (TOP OF EUROPE) ให้ท่านได้สนุกสนานกับการเล่นหิมะบนยอดเขา และเข้าชม ถ้ำน้ำแข็ง

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บนยอดเขาจุงฟราวน์

บ่าย : นำท่าน นั่งรถไฟลงจาก ยอดเขาจุงฟราวน์ สู่เมืองเลาเทิร์นบรุนเน่น ระหว่างทางท่านจะได้เห็นความสวยงามอีกหนึ่งบรรยากาศ

นำท่านเดินทางสู่ เมืองลูเซิร์น (LUCERNE) (69 กม.) เมืองตากอากาศของประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ..อิสระถ่ายรูปกับอนุสาวรีย์สิงโตหินสัญลักษณ์ของทหารสวิสฯ …จากนั้นถ่ายรูปกับ สะพานไม้โบราณคาเปล และทะเลสาบลูเซิร์น และให้ท่านได้อิสระกับการช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ!!! สวิสฟองดูว์

วันที่ 7
ลูเซิร์น-ปารีส-นั่งรถไฟด่วน TGV

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองดีจอง (DIJON) (351 กม.) ประเทศฝรั่งเศส โดยรถโค้ชปรับอากาศ อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย : นำท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงปารีส โดยรถไฟด่วน TGV นำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเพื่อล่องเรือ ชมความสวยงาม ของสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่ สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หอยเอสคาโกร์ สเต็ก ไวน์

วันที่ 8
ปารีส

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่าน เข้าชมพระราชวังแวร์ซายส์ (เข้าแบบ VIP มีไกด์พระราชวังบรรยาย) สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬารและสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดาด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล, ห้องนโปเลียน, ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง, ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้

เที่ยง : รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร นำท่าน ถ่ายรูป (ภายนอก) กับพิพิธภัณฑ์ลูฟว์ หรือ อดีตพระราชวังลูฟว์…. ชมความยิ่งใหญ่ของประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต

ชม จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน …นำท่านอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้า DUTY PARIS LOOK ในราคาถูก อาทิเช่น น้ำหอม, ครีม, เครื่องสำอาง, กระเป๋า, นาฬิกา, เข็มขัด ฯลฯ

อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมที่มีชื่อเสียง ณ ห้างแกลอรี่ลาฟาแยส อาทิเช่น หลุยส์, พราด้า, กุชชี่, ชาแนล, เฟนดิก, นาฬิกา, น้ำหอม, เครื่องสำอาง ฯลฯ …

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

วันที่ 9
ปารีส - ดูไบ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

15.35 น. : ออกเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยสายการบินเอมิเรตส์ เที่ยวบินที่ EK074 / EK384

วันที่ 10
สนามบินสุวรรณภูมิ

*.*.*. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบ 0020-0250 *.*.*.    

12.15 น. : (เวลาท้องถิ่น) เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ ด้วยความสวัสดี

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการวันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้องการเงื่อนไขกรมธรรม์สอบถามได้จากเจ้าหน้าที่)
  – ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,550,000 บาท (ตามเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
  – ค่ารักษาพยาบาลสำหรับคนไข้ใน จากอุบัติเหตุ และเจ็บป่วย (แอดมิด 8 ชม.) / การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉินและการเคลื่อนย้ายกลับประเทศ / ค่าใช้จ่ายในการส่งศพหรืออัฐกลับประเทศ (เท่านั้น)

** ลูกค้าท่านใดสนใจ…ซื้อประกันการเดินทางสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 355.-บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
– เบี้ยประกันเริ่มต้น 420.-บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
**ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุตั้งแต่แรกเกิด ถึง 85 ปี ** [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]เท่านั้น

 1. ค่ามัคคุเทศก์ (ไกด์คนไทย) ของบริษัทฯ ดูแลตลอดการเดินทาง
 2. ค่าวีซ่าเชงเก้น
 3. ค่าทิป
 1. ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง, ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 30 กก.และมากกว่า 1 ชิ้น, ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษค่าบริการพิเศษต่างๆ
 6. ค่าบริการยกกระเป๋าในโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเอง

เงื่อนไขการจอง

กรุณาจองก่อนล่วงหน้า พร้อมชำระเงินมัดจำ ท่านละ 30,000 บาท ภายใน 3 วันนับจากวันจอง มิฉะนั้นทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขอรับลูกค้ารายต่อไป

เงื่อนไขการชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ

ทางบริษัทขอเก็บค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ 15 วันก่อนการเดินทาง  หากท่านไม่ผ่านการอนุมัติวีซ่าหรือยกเลิกการเดินทางโดยเหตุจำเป็นทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

***ร้านค้าในยุโรปส่วนใหญ่จะปิดทำการในวันอาทิตย์, ขอสงวนสิทธิ์การย้ายเมืองที่เข้าพัก เช่น กรณีที่เมืองนั้นมีการจัดงาน TRADE FAIR ฯลฯ ไปเข้าพักเมืองที่ใกล้เคียงแทน และโปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม***

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกการเดินทางเก็บค่ามัดจำเต็มจำนวนทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางและหรือไม่สามารถเดินทางได้ 1-29 วัน ก่อนวันเดินทางทุกกรณี เก็บค่าทัวร์เต็มจำนวนตามราคาทัวร์
 • กรณียื่นวีซ่าแล้วไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่าจากทางสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์หรือมัดจำมาแล้วทางบริษัทฯ ขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกดขึ้นจริง เช่น ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า / ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) / ค่าส่วนต่างกรณีที่กรุ๊ปออกเดินทางไม่ครบตามจำนวน (สอบถามเพิ่มเติมจากทางบริษัทฯอีกครั้งนึง)
 • กรณีผู้เดินทางที่เกิดอุบัติเหตุ,เจ็บป่วย,เสียชีวิต จะต้องมีใบรับรองแพทย์ตามที่ทางสายการบินให้ระบุข้อความตามเงื่อนไขสายการบินนั้น ๆ เพื่อจะได้ยืนยันกับสายการบินและตัวแทนบริษัทที่ต่างประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสายการบินและบริษัทต่างประเทศ) ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจำตั๋ว หรือค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วเครื่องบินแล้ว) และค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่ากรณีที่ท่านยื่นวีซ่าแล้ว
ช่วงเดินทาง
23/01/2022 01/02/2022
จำนวน
ราคา
79,900 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
เดินทาง 23/01/2022 01/02/2022
*** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  30/01/2022 08/02/2022
  จำนวน
  ราคา
  79,900 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
  เดินทาง 30/01/2022 08/02/2022
  *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   07/02/2022 16/02/2022
   จำนวน
   ราคา
   79,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
   เดินทาง 07/02/2022 16/02/2022
   *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    14/02/2021 23/02/2022
    จำนวน
    ราคา
    79,900 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
    เดินทาง 14/02/2021 23/02/2022
    *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     28/02/2022 09/03/2022
     จำนวน
     ราคา
     79,900 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
     เดินทาง 28/02/2022 09/03/2022
     *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      04/03/2022 13/03/2022
      จำนวน
      ราคา
      79,900 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
      เดินทาง 04/03/2022 13/03/2022
      *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       19/03/2022 28/03/2022
       จำนวน
       ราคา
       79,900 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
       เดินทาง 19/03/2022 28/03/2022
       *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        23/03/2022 01/04/2022
        จำนวน
        ราคา
        79,900 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
        เดินทาง 23/03/2022 01/04/2022
        *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,900 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         09/04/2022 18/04/2022
         จำนวน
         ราคา
         89,900 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
         เดินทาง 09/04/2022 18/04/2022
         *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          10/04/2021 19/04/2022
          จำนวน
          ราคา
          89,900 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
          เดินทาง 10/04/2021 19/04/2022
          *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           ช่วงเดินทาง
           11/04/2022 20/04/2022
           จำนวน
           ราคา
           89,900 บาท
           จอง
           ว่าง ที่
           จองทัวร์
           ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
           เดินทาง 11/04/2022 20/04/2022
           *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
           กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

            ช่วงเดินทาง
            12/04/2022 21/04/2022
            จำนวน
            ราคา
            89,900 บาท
            จอง
            ว่าง ที่
            จองทัวร์
            ทัวร์ยุโรป อิตาลี ออสเตรีย สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส
            เดินทาง 12/04/2022 21/04/2022
            *** พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 15,900 ***
            กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

             Tags ที่เกี่ยวข้อง
             Share on social networks
             โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ