ปราสาทเอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค – สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์ – สเตรทฟอร์ด  อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์

vontour
รหัส 013-0222
วันที่เดินทาง
มี.ค.65 - พ.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
69,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

23.00 : คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ  ชั้น 4 เคาน์เตอร์เช็คอิน ROW T ประตู 8 สายการบิน QATAR AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

วันที่ 2
โดฮา(กาตาร์) – เอดินเบิร์ก - ปราสาทเอดินเบิร์ก

02.10 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR837  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

05.35 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

08.00 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก๊อตแลนด์ โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR029 ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบริการ **

12.40 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานเมืองเอดินเบิร์ก ประเทศสก๊อตแลนด์ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว เปลี่ยนการเดินทางเป็นรถโค้ชปรับอากาศ

เที่ยง : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว นำท่านเข้าสู่ เมืองเอดินเบิร์ก (EDINBURGH) เมืองหลวงของ สก๊อตแลนด์ (SCOTLAND) ดินแดนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่สวยงาม นำท่านเดินทางสู่ย่านเมืองเก่า สู่ถนนรอยัลไมล์ (Royal Mile) ถนนสายสำคัญที่เชื่อมสู่พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) แล้วนำท่าน เข้าชมปราสาทเอดินเบิร์ก (EDINBURGH CASTLE) อันสง่างามด้วยทำเลที่ตั้งบนเนินเขาสูง มองเห็นเด่นเป็นสง่าจากทุกมุมเมือง

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 3
เอดินเบิร์ก – วินเดอร์เมียร์ – ล่องเรือเลคดิสทริค - สนามโอลด์ แทรฟฟอร์ด – แมนเชสเตอร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม หัวหน้าทัวร์พาทุกท่านไปตรวจ ANTIGENT ณ คลินิค ที่รับรองโดยรัฐบาล (ค่าใช้จ่ายไม่รวมในค่าทัวร์ ค่าใช้จ่ายประมาณ 20-30 GBP

จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) (ระยะทาง 241 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) สู่เขต เลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) อุทยานแห่งชาติที่ได้รับการขนานนามว่าดีและสวยที่สุดของอังกฤษที่กว้างขวางและครอบคลุมทะเลสาบถึง 16 แห่ง นำท่านสัมผัสกับบรรยากาศของ ด้วยการ ล่องเรือเลคดิสทริค ที่ท่านจะได้ชื่นชมกับความเป็นธรรมชาติในทะเลสาบจากแอมเบิลไซด์สู่เมืองเบาว์เนสท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามยิ่ง

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองแมนเชสเตอร์ (MANCHESTER) นำคณะแวะชม สนามฟุตบอลโอลด์ แทรฟฟอร์ด (OLD TRAFFORD STADIUM)  ของสโมสร  แมนยูฯ ที่จัดว่ารวยที่สุดในโลก 

ค่ำ :   บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน

วันที่ 4
แมนเชสเตอร์ - สเตรทฟอร์ด อัพออนเอวอน – คาร์ดิฟฟ์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางต่อสู่ เมืองสเตรทฟอร์ด (STRATFORD UPON AVON) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน เป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ  นำท่านเที่ยวชมเมืองสเตรทฟอร์ด

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองคาร์ดิฟฟ์ (CARDIFF) เมืองหลวงประเทศเวลส์ (WALES)

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง

วันที่ 5
คาร์ดิฟฟ์ – เมืองบาธ – STONE HENGE – ลอนดอน

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ออกเดินทางต่อสู่ เมืองบาธ (BATH) (ระยะทาง 95 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ1.30 ชม.) ตั้งอยู่ในหุบเขาของแม่น้ำเอวอนในบริเวณที่มีน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เป็นที่ตั้งถิ่นฐานของชาวโรมันสมัยที่ยังเรืองอำนาจ และเป็นผู้สร้าง โรงอาบน้ำโรมัน (Roman Bath) และยังได้เป็นเมืองมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ (UNESCO)ในปี ค.ศ. 1987

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก พิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (ROMAN BATH MUSEUM) ซึ่งมีประวัติการค้นพบที่น่าสนใจปัจจุบันเป็นกลุ่มอาคารสำคัญของเมือง คือ บริเวณที่เป็นที่ตั้งของบ่อน้ำแร่ร้อนคิงส์ (The Sacred Spring)  ส่วนที่สอง คือ บริเวณวัด และส่วนที่สาม คือ บริเวณที่เปิดบริการให้นักท่องเที่ยวหรือชาวเมืองใช้
บริการน้ำแร่ซึ่งมีทั้งสระว่ายน้ำ, บ่อน้ำแร่เย็น-ร้อน,ห้องอบไอน้ำและส่วนที่เป็น Turkish Bath

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองซาลิสบัวรี่ (SALISBURY) นำท่านชม เสาหินสโตนเฮ้นจ์ (STONEHENGE) 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคก่อนประวัติศาสตร์ มีอายุกว่า 5,000 ปี เป็นกลุ่มแท่งหินขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางทุ่งราบกว้างใหญ่ ซึ่งไม่มีใครทราบวัตถุประสงค์ในการสร้างอย่างชัดเจน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ มหานครลอนดอน (LONDON) (ระยะทาง 141 กม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชม.) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกิจ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก  เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะและเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ใหญ่และสำคัญของยุโรปอีกด้วย

ค่ำ : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารพื้นเมือง เมนู FISH&CHIPS

วันที่ 6
ซิตี้ทัวร์ ลอนดอน – BIG BEN – พิคคาดิลลี สแควร์

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** หลังอาหารพาทุกท่านไป ตรวจ RT-PCR เพื่อออกเอกสารผลตรวจเพื่อใช้ เช็คอินกลับประเทศไทย (ค่าตรวจ RT PCR ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ราคาประมาณ 100-150 GBP) **

นำท่านเที่ยวชม มหานครลอนดอน ผ่าน พิคคาดิลลี่เซอร์คัส (PICCADILLY CIRCUS) เดิมเป็นวงเวียนที่บรรจบของถนน 6 สาย มีน้ำพุ และรูปปั้นอีรอสตรงกลาง และเข้าสู่ไชน่าทาวน์ ย่านชุมชนชาวจีนกลางมหานครลอนดอน ผ่าน จัตุรัสทราฟัลก้าร์ (TRAFALGAR SQUARE) ที่รายล้อมไปด้วยอาคารที่น่าสนใจ ผ่าน มหาวิหารเซนต์ปอล (ST.PAUL’S CATHEDRAL) ที่มียอดโดมใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก สถานที่ใช้จัดพระราชพิธีอภิเษกสมรสระหว่างเจ้าฟ้าชายชาร์ล และเลดี้ไดอาน่า สเปนเซอร์ แล้วเข้าสู่จัตุรัสรัฐสภา ถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของ มหาวิหารเวสท์มินส์เตอร์ (WESTMINSTER ABBEY) ที่ตั้งของรัฐสภาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 16 และยังเป็นที่ตั้งของหอนาฬิกาที่รู้จักกันดีในนาม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ที่มีความสูง 320 ฟุต ตีบอกเวลาทุกหนึ่งชั่วโมง เป็นนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในโลกและฝั่งตรงข้ามที่มีแม่น้ำเทมส์กั้นอยู่เป็นที่ตั้งของ ชิงช้าสวรรค์ลอนดอนอาย (LONDON EYE) ชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในยุโรปจากนั้นนำท่านถ่ายรูปบริเวณด้านนอกของพระราชวังบั้คกิ้งแฮม (BUCKINGHAM PALACE) ที่ประทับของพระราชินีอลิซาเบธที่ 2 และพระสวามี ใจกลางกรุงลอนดอน

เที่ยง :  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนูอาหารจีน เมนู เป็ด FOUR SEASON จากนั้นพาท่านเลือกซื้อสิ้นค้าใน ย่านไนซ์บริดจ์ (KNIGHTS BRIDGE)  ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังอย่าง ฮาร์วีย์ นิโคล(Harvey Nicole) และ แฮร์รอดส์ (Harrods) ที่ท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นชั้นนำจากทั่วทุกมุมโลก

ค่ำ : อิสระอาหารเพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว

วันที่ 7
สนามบินฮีทโธรว์ – โดฮา (กาตาร์)

เช้า : บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน  ประเทศอังกฤษ เพื่อให้ท่านได้ทำ Tax Refund และเตรียมการเช็คอินเดินทางกลับ

14.55 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ กรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยสายการบิน  QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 008  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน **

วันที่ 8
โดฮา - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

00.45 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์  (เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่อง)

02.20 : ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสายการบิน QATAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ QR 836  ** มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินโดยประมาณ 6 ชั่วโมง **

12.40 : เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตั๋วเครื่องบิน ตามที่ตามที่ตารางอัตราค่าบริการระบุ
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน QATAR AIRWAYS อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ำหนักไม่เกิน 25 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินได้น้ำหนักไม่เกิน 7 ก.ก. (ไม่จำกัดจำนวนชิ้น แต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม)ต่อท่าน(ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
  หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไม่รวมจะชี้แจงแต่ละสถานที่ในโปรแกรม
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 GBP ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าธรรมเนียมการจองที่นั่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพิเศษหากสามารถทำได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ทที่ใช้บิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้อยู่ที่สายการบินเป็นผู้กำหนด
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าUK (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+ประกัน+บริการ 6,500บาท)
 • ค่า Antigent Test เมื่อถึงอังกฤษวันที่สองของการเดินทาง ประมาณ 20 GBP
 • ค่าตรวจ RT PCR เพื่อออกเอกสารเช็คอินตอนกลับประเทศไทย ประมาณ 100-150 GBP
 • ค่าโรงแรมกักตัว1วันตอนมาถึงประเทศไทย
 • ค่าตรวจ RT PCT ก่อนเดินทาง 72 ชั่วโมง เพื่อใช้ในการเช็คอินขาไป

** อัตรานี้ยังไม่รวมค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50 ปอนด์ (GBP) ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน **

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **  (ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง มัดจำท่านละ 20,000 บาท และตัดที่นั่งการจองภายใน 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชำระเงินใน2วันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น. เท่านั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไม่ได้รับยอดเงินตามเวลาที่กำหนด และหากท่านมีความประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจำเป็นต้องทำจองเข้ามาใหม่ นั่นหมายถึงว่า กรณีที่มีคิวรอ (Waiting List) ก็จะให้สิทธิ์ไปตามระบบ ตามลำดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจำนวนจำกัด
 • ชำระส่วนที่เหลือทั้งหมด 30 วันก่อนเดินทาง
 • กรณีลูกค้าเดินทางไม่ได้ สามารถเปลี่ยนชื่อคนเดินทางได้ ก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่ไม่สามารถหาคนมาแทนได้

 

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

ในกรณีที่วันเดินทางตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิกก่อน 45 วัน

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน คืนเงิน 50%ของค่าทัวร์ หรือหักค่าใช้จ่ายตามจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และค่าใช้จ่ายจำเป็นอื่นๆ
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด
 • หากมีการยกเลิกการเดินทางโดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เช่น สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง นโยบายห้ามเข้าออกประเทศฯลฯ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า อย่างน้อย 21 วัน ก่อนออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็นสำคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าใช้จ่ายการดำเนินการต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริงสำหรับการดำเนินการจองครั้งแรก ตามจำนวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
ช่วงเดินทาง
20/03/2022 27/03/2022
จำนวน
ราคา
69,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
เดินทาง 20/03/2022 27/03/2022
*** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/03/2022 03/04/2022
  จำนวน
  ราคา
  69,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
  เดินทาง 27/03/2022 03/04/2022
  *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   03/04/2022 10/04/2022
   จำนวน
   ราคา
   69,999 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
   เดินทาง 03/04/2022 10/04/2022
   *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    08/04/2023 15/04/2022
    จำนวน
    ราคา
    79,999 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
    เดินทาง 08/04/2023 15/04/2022
    *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 10,000 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/04/2022 16/04/2022
     จำนวน
     ราคา
     79,999 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
     เดินทาง 09/04/2022 16/04/2022
     *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 10,000 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      10/04/2022 17/04/2022
      จำนวน
      ราคา
      79,999 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
      เดินทาง 10/04/2022 17/04/2022
      *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 10,000 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

       ช่วงเดินทาง
       17/04/2022 24/04/2022
       จำนวน
       ราคา
       69,999 บาท
       จอง
       ว่าง ที่
       จองทัวร์
       ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
       เดินทาง 17/04/2022 24/04/2022
       *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
       กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

        ช่วงเดินทาง
        01/05/2022 08/04/2022
        จำนวน
        ราคา
        69,999 บาท
        จอง
        ว่าง ที่
        จองทัวร์
        ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
        เดินทาง 01/05/2022 08/04/2022
        *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
        กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

         ช่วงเดินทาง
         15/05/2022 22/05/2022
         จำนวน
         ราคา
         69,999 บาท
         จอง
         ว่าง ที่
         จองทัวร์
         ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
         เดินทาง 15/05/2022 22/05/2022
         *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
         กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

          ช่วงเดินทาง
          22/05/2021 29/05/2021
          จำนวน
          ราคา
          69,999 บาท
          จอง
          ว่าง ที่
          จองทัวร์
          ทัวร์สก๊อตแลนด์ เวลล์ อังกฤษ
          เดินทาง 22/05/2021 29/05/2021
          *** พักเดี่ยว เพิ่ม อัตรา ท่านละ 9,000 ***
          กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

           Tags ที่เกี่ยวข้อง
           Share on social networks
           โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 7 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 77,000 บาท
           • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
           • 4 วัน 3 คืน
           เริ่มต้น 22,400 บาท
           • มิ.ย.65 - ต.ค.65
           • 8 วัน 5 คืน
           เริ่มต้น 129,500 บาท
           • ก.ย.65 - ธ.ค.65
           • 4 วัน 3 คืน
           เริ่มต้น 17,999 บาท