ขอพร วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร
ล่องเรือชมธรรมชาติ
ชมความงดงามกุ้ยหลินเมืองไทย  

vontour
รหัส 001-0172
วันที่เดินทาง
มี.ค.64
ช่วงเวลา
0 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,888 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ-สุราษฎร์ธานี

20.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ สวนลุมไนท์บาซาร์ รัชดาภิเษก ออกเดินทางด้วย รถโค้ชปรับอากาศ VIP มุ่งหน้าสู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (25 ท่านขึ้นไป คอนเฟิร์มเดินทาง)

20.30 น. : ออกเดินทางสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานี อิสระให้ทุกท่านพักผ่อนบนรถตามอัธยาศัย

วันที่ 2
วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร-อุทยานธรรมเขานาในหลวง -ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี-ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ-ตลาดศาลเจ้า

07.00 น. : ถึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่เมืองหอยใหญ่ รับประทานอาหารเช้า ณ ร้านอาหาร

09.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร ซึ่งปูชนียสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง เป็นสถานที่ตั้งของเจดีย์ลอยฟ้า พระพุทธศิลาวดี และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร

บ่าย : จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศาลหลักเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี มีลักษณะรูปแบบ  ทางสถาปัตยกรรมไทย สร้างด้วยคอนกรีตตามแบบศิลปะศรีวิชัย จากนั้นนำท่านไปยัง ชุมชนท่องเที่ยวบ้านปากกะแดะ อยู่ในอำเภอดอนสัก

เย็น : อิสระรับประทานอาหารเย็น ณ ตลาดศาลเจ้า

วันที่ 3
เขาสก-กุ้ยหลินเมืองไทย-เขื่อนรัชชประภา-สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์-คิงคองเขาสก-ร้านขายของฝากไข่เค็มไชยา-กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

 09.00 น. : นำท่านเดินทางสู่ เขาสก รับฟัง Brief ก่อนเดินทางลงเรือ ระหว่างทางธรรมชาติทะเลสาบเชี่ยวหลานแวะเก็บภาพที่ระลึกกับเขาสามเกลอ ชมกุ้ยหลินเมืองไทย ชมปลา วังปลาแพนางไพร จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปเก็บภาพบรรยายกาศ เขื่อนรัชชประภา มีชื่อเรียกดั้งเดิมว่า เขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์   แห่งที่สองของภาคใต้ นำท่านเดินทางสู่ สะพานเเขวนเขาเทพพิทักษ์ ตั้งอยู่หลังวัดเขาพัง เป็นสะพานแขวนด้วยสลิงขนาดไม่ใหญ่มากพาดผ่านแม่น้ำสายเล็กๆ ไฮไลท์ของการมาเที่ยวที่นี่คือสามารถมองเห็นภูเขารูปหัวใจหรือภูเขาเทพพิทักษ์ได้จากบนสะพานนี้และถือว่าเป็นมุมถ่ายรูปที่สวยงาม ซึ่งธรรมชาติรอบๆทั้งภูเขา ต้นไม้ที่ยังคงเขียวขจีและมีความอุดมสมบูรณ์มากๆ

กลางวัน :  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ คิงคองเขาสก แลนด์มาร์คแห่งใหม่ใจกลางขุนเขา เป็นสถานที่แปลกใหม่ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ วิวสวยเหมาะสำหรับไปพักผ่อน บรรยากาศ​แสนบริสุทธิ์​ท่ามกลางธรรมชาติ​ พร้อมทั้งกิจกรรมมากมาย จากนั้นนำท่านแวะซื้อของ ไข่เค็มไชยา

16.00 น. : นำท่านเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

เงื่อนไข
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยว และรับ-ส่ง ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ (ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย) ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จและเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • สำหรับชาวต่างชาติ ต้องชำระเพิ่ม 500 บาท
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์นำเที่ยว 300 บาท
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 25 ท่าน และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • มัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามและมีประทับตราของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

ช่วงเดินทาง
12/03/2021 14/03/2021
จำนวน
ราคา
3,888 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เที่ยวสุราษฎร์ธานี-เขาสก
เดินทาง 12/03/2021 14/03/2021
*** เด็ก 3,888 ***
*** พักเดี่ยว 1,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/03/2021 21/03/2021
  จำนวน
  ราคา
  3,888 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เที่ยวสุราษฎร์ธานี-เขาสก
  เดินทาง 19/03/2021 21/03/2021
  *** เด็ก 3,888 ***
  *** พักเดี่ยว 1,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   26/03/2021 28/03/2021
   จำนวน
   ราคา
   3,888 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์เที่ยวสุราษฎร์ธานี-เขาสก
   เดินทาง 26/03/2021 28/03/2021
   *** เด็ก 3,888 ***
   *** พักเดี่ยว 1,000 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    Tags ที่เกี่ยวข้อง
    Share on social networks