ชมแสงแรกยามเช้า สัมผัสลมหนาว “อุทยานแห่งชาติภูเรือ” ชมซากุระเมืองไทยที่สวยที่สุด “ภูลมโล” สุดว้าว!! ทุ่งดาวเรือง “ภูเรือ” ที่เที่ยวสุดชิล!! สกายวอล์คเชียงคาน ร่วมประเพณีตักบาตรข้าวเหนียว

vontour
รหัส 007-0156
วันที่เดินทาง
ก.พ.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
8,999 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเลย - เชียงคาน - พระใหญ่ภูคกงิ้ว - สกายวอล์ค เชียงคาน - ภูเรือ

08.30 น. : พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

11.15 น. : บินลัดฟ้าสู่ จังหวัดเลย โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE052

12.25 น. : เดินทางถึง สนามบินเลย หลังจากรับกระเป๋าเดินทางเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้วีไอพีไปยัง เชียงคาน เมืองเล็กๆ น่ารักริมโขง ชายขอบจังหวัดเลย ชุมชนที่เต็มไปด้วยรอยยิ้ม และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแต่มีเสน่ห์ เยี่ยมชม จุดชมวิวพระใหญ่ภูคกงิ้ว เพื่อกราบสักการะ พระใหญ่ภูคกงิ้วสกายวอล์คเชียงคาน เดินชมวิวบนสะพานกระจกใสยาว 100 เมตร สูงจากพื้นดินเทียบเท่าตึก 30 ชั้น เป็นจุดชมวิวสวยๆ จากมุมสูงที่สามารถมองเห็นวิวฝั่ง ไทย-ลาว ได้แบบพาโนราม่า และเป็นบริเวณที่มีแม่น้ำเหืองและแม่น้ำโขงไหลมาบรรจบกัน นำท่านเดินเล่นช้อปปิ้งที่ ถนนคนเดินเชียงคาน ชมบรรยากาศของเมืองเชียงคานยามเย็น

** เพื่อความเพลิดเพลินในการท่องเที่ยว ให้ท่านอิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย **

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติภูเรือ - จุดชมวิวซากุระ เมืองไทย - พระธาตุศรีสองรัก - วัดเนรมิตวิปัสสนา

05.00 น. : นำท่านเดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติภูเรือ เพื่อ ชมพระอาทิตย์ขึ้น

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางไปยัง ภูลมโล ตั้งอยู่ที่ ต.กกสะทอน อ.ด่านซ้าย จ.เลย ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติภูหินล่องกล้า อยู่บนรอยต่อของสามจังหวัดเลย เพชรบูรณ์ พิษณุโลก

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร นำท่านสักการะ พระธาตุศรีสองรัก ศิลปกรรมแบบล้านช้างที่คล้ายกับองค์พระธาตุพนม เป็นพระธาตุที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นสักขีพยานแห่งไมตรี ในการช่วยเหลือกัน ระหว่างกรุงศรีอยุธยาและกรุงศรีสัตนาคนหุต นำท่านชม วัดเนรมิตวิปัสนา วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขาห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร

วันที่ 3
ตักบาตรข้าวเหนียว - ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ - สนามบินเลย - สนามบินสุวรรณภูมิ

05.00 น. : ตื่นรับอรุณยามเช้าที่สดใส นำท่านเดินทางสู่ถนนชายโขงเพื่อร่วมทำบุญ ตักบาตรข้าวเหนียว

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ทุ่งดาวเรือง ภูเรือ ทุ่งดอกดาวเรืองสีเหลืองกว้างไกลสุดลูกหูลูกตาเป็นไร่ของชาวบ้านปลูกดอกดาวเรืองเพื่อจำหน่าย

13.00 น. : บินลัดฟ้าสู่ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน ไทยสไมล์ เที่ยวบินที่ WE053

14.10 น. : เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.  
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่ารถตู้ VIP นำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พัก ห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือระดับเดียวกัน ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงห้องพัก
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์ และทีมงานคอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยว ท่านละ 400 บาท/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 1. ทัวร์นี้สำหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
 2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน
 3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นสำคัญ
 4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 5. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัท เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น
ช่วงเดินทาง
18/02/2021 20/02/2021
จำนวน
ราคา
9,999 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ ภูลมโล 3 วัน 2 คืน
เดินทาง 18/02/2021 20/02/2021
*** พักเดี่ยว 3,000 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  19/02/2021 21/02/2021
  จำนวน
  ราคา
  9,999 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์เลย เชียงคาน ภูเรือ ภูลมโล 3 วัน 2 คืน
  เดินทาง 19/02/2021 21/02/2021
  *** พักเดี่ยว 3,000 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   Tags ที่เกี่ยวข้อง
   Share on social networks
   โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
   • มี.ค.64 - เม.ย.64
   • 1 วัน 0 คืน
   เริ่มต้น 899 บาท
   • มค.65 - ธค.65
   • 6 วัน 3 คืน
   เริ่มต้น 36,900 บาท
   • มิ.ย.65 เป็นต้านไป
   • 3 วัน 2 คืน
   เริ่มต้น 6,999 บาท
   • กย.65 - ธค.65
   • 12 วัน 9 คืน
   เริ่มต้น 94,999 บาท