สุดอลังการ ชมความงาม ถ่ายรูปเป๊ะปัง ทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วง

vontour
รหัส 023-0307
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - เม.ย.64
ช่วงเวลา
1 วัน 0 คืน
ราคาเริ่มต้น
899 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) – The Verona Tublan – อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา – อุทยานพญานาค

06.00 น. : คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย (ปั๊มน้ำมัน ปตท.ดินแดง-วิภาวดี ตรงข้าม ม.หอการค้า) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ

06.30 น. : ออกเดินทางสู่ จ.ปราจีนบุรี โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อม บริการอาหารว่าง และน้ำดื่มบนรถ

09.00 น. : เอกลักษณ์หนึ่งเดียวในประเทศ อันซีนงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทย ณ วัดรัตนเนตตาราม (วัดล้านหอย) ชมความอลังการของสถาปัตยกรรมที่ประดับประดาจากเปลือกหอยนานาชนิด ที่สิ่งก่อสร้างต่างๆภายในวัดนำเปลือกหอยทะเลนำมาตบแต่ง ประดับประดาจนสวยงามเป็นเอกลักษณ์ กลายเป็นความวิจิตรบรรจงของงานพุทธศิลป์จากเปลือกหอยหนึ่งเดียวในประเทศไทย ทำให้วัดแห่งนี้เป็นอีกหนึ่งวัดอันซีนที่ทั้งสวยงาม และยังแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนในพื้นที่

10.30 น. : ย้อนรอยตำนานแห่งรักสไตล์อิตาลี ภายใต้แนวคิด“ดินแดนแห่งรัก อาณาจักรแห่งการพักผ่อน”  ณ เดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublanสถานที่พักผ่อนได้แรงบันดาลใจมาจากเมืองเวโรน่า แห่งแคว้นเวเนตโต้ ประเทศอิตาลี ต้นกำเนิดนวนิยาย โรมิโอ&จูเลียต อันเลื่องชื่อของโลก จึงก่อกำเนิดดินแดนแห่งรักในเมืองไทย กับเดอะเวโรน่าแอททับลาน ท่ามกลางบรรยากาศขุนเขา ที่มีอากาศ บริสุทธิ์อันดับ7 ของโลก พิเศษ! ชมทุ่งดอกเวอร์บีน่าสีม่วงสุดอลังการ ถ่ายมุมไหนก็ปัง สามารถถ่ายรูปสวยๆได้ทั้งวันเลย และอิสระอาหารกลางวัน ภายในเดอะ เวโรน่า แอท ทับลาน (The Verona at Tublan)

บ่าย : เที่ยวชมโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาฯ (เขื่อนห้วยโสมง) เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดใหญ่ และใช้เป็นแหล่งน้ำสำคัญในพื้นที่และป้องกันน้ำท่วม รักษาระบบนิเวศในแม่น้ำปราจีนบุรีและบางปะกง ถือได้ว่าเป็นโครงการชลประทานขนาดใหญ่แห่งสุดท้าย อันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ 9 สักการะหลวงปู่สด และ พญานาค 4 ตระกูล ณ อุทยานพญานาค (พุทธอุทยานหลวงปู่สด วังพญานาค 4 ตระกูล) อุทยานแห่งใหม่ในปราจีนบุรี ซึ่งถูกกล่าวขานว่าเป็นคำชะโนด 3 สำหรับผู้ที่มีความเชื่อบูชาพญานาค มีพญานาค 4 ตน กราบสักการะขอพรหลวงปู่สดที่ประดิษฐานอยู่กลางบึงน้ำ เป็นการปั้นตามนิมิตรของช่างและพญานาคทั้ง 4 ตระกูล เพื่อความเป็นสิริมงคลและโชคลาภกันอย่างต่อเนื่อง ได้เวลาอันสมควรนำคณะเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ และแวะซื้อของฝากก่อนกลับ

20.00 น. : เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่ารถตู้ปรับอากาศ ตลอดการเดินทาง
 2. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว ตามรายการที่ระบุ
 3. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ตามรายการที่ระบุ
 4. ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้าย)
 5. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (ในกรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการชำระเงิน หากแจ้งภายหลังการชำระเงิน ทางบริษัทฯ จะไม่ออกย้อนหลังให้ทุกกรณี)
 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว) หรือเช่าจักรยาน เป็นต้น
 2. ค่าทิปทีมงาน ท่านละ 100 บาท
 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 8 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าวทางบริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือเลื่อนการเดินทางหรือยกเลิกการเดินทาง

 1. การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม อาจเกิดขึ้นได้ ตาม สถานการณ์ อาทิเช่น การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทฯ และผู้จัด จะดำเนินการโดยรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทาง ให้ดีที่สุด
 2. ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 3. พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ
 4. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากบริษัทขนส่ง ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น
 5. ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทาง หากผู้จัดเห็นว่าผู้เดินทางประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
ช่วงเดินทาง
27/03/2021 27/03/2021
จำนวน
ราคา
899 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
เดินทาง 27/03/2021 27/03/2021
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  03/04/2021 03/04/2021
  จำนวน
  ราคา
  899 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
  เดินทาง 03/04/2021 03/04/2021
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   10/04/2021 10/04/2021
   จำนวน
   ราคา
   899 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
   เดินทาง 10/04/2021 10/04/2021
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    18/04/2021 18/04/2021
    จำนวน
    ราคา
    899 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
    เดินทาง 18/04/2021 18/04/2021
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     24/04/2021 24/04/2021
     จำนวน
     ราคา
     899 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์One Day Trip ตะลุย ปราจีนบุรี
     เดินทาง 24/04/2021 24/04/2021
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      Tags ที่เกี่ยวข้อง
      Share on social networks
      โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ