โรงแรม 3 ดาวใจกลางหาดเฉวง พิเศษ!! รวมแพ็คเกจดำน้ำ One Day Trip เที่ยวเกาะเต่า, เกาะนางยวน พร้อมอาหาร 3 มื้อ รถตู้รับส่งสนามบินสมุย-โรงแรม

vontour
รหัส 007-0277
วันที่เดินทาง
มี.ค.64 - ต.ค.64
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
3,899 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสมุย

… : พบกัน ณ สนามบินสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี นำท่านเดินทางไปเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว      

วันที่ 2
สมุย – เกาะนางยวน – เกาะเต่า

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

08.00 : พร้อมกัน ณ ล็อบบี้ของโรงแรม เพื่อนำท่านเดินทางสู่ เกาะนางยวน

09.00 : นำท่านออกเดินทางโดยสปีดโบ๊ท เพื่อมุ่งหน้าสู่ เกาะนางยวน เกาะขนาดเล็ก 3 เกาะที่เชื่อมต่อกันด้วยสันทรายสีขาวจนก่อให้เกิดเป็นทะเลแหวกและชายหาด 3 แห่ง

10.30 : เดินทางถึง เกาะนางยวน อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมดำน้ำดูปะการังน้ำตื้น หรือเลือกเดินเท้าขึ้นชมจุดชมวิวเกาะนางยวน

12.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านออกเดินทางสู่ เกาะเต่า เกาะเล็กๆ กลางอ่าวไทย มีลักษณะเป็นเม็ดถั่วเว้าเป็นอ่าวซึ่งมีอยู่มากมายถึง 11 อ่าว 10 แหลม นับเป็นเกาะที่มีจุดดำน้ำสวยที่สุด ติดอันดับ 1 ใน 10 ของประเทศ

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน แบบบุฟเฟ่ต์ จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย จากนั้นอิสระให้ท่าน ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นชมความสวยงามของหมู่ปะการัง และเหล่าสัตว์น้ำใต้ท้องทะเล ตามอัธยาศัย

15.00 : ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ เกาะสมุย เพื่อเดินทางกลับสู่ที่พัก

เย็น : อาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกแก่การท่องเที่ยว

วันที่ 3
สนามบินสมุย

เช้า : บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

11.00 : ให้ท่านเช็คเอ้าท์สัมภาระ พร้อมนำท่านเดินทางสู่ สนามบินสมุย เพื่อเดินทางกลับ

11.30 ; เดินทางถึง สนามบินสมุย โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไข
 • ค่ารถไป-กลับ (สนามบินสมุย-โรงแรมที่พัก-สนามบินสมุย)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหารตามที่รายการระบุ
 • ค่าที่พัก พร้อมอาหารเช้า ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

 • ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ และ ค่าพาหนะต่างๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

https://vm105.net/smile105/wp-content/uploads/2020/12/Capture-1.jpg

** กรณีต้องการเปลี่ยนแพคเกจดำน้ำ One Day Trip จากเกาะเต่า เกาะนางยวน เป็นหมู่เกาะอ่างทอง มีค่าธรรมเนียมสำหรับค่าเข้าอุทยานเพิ่ม ท่านละ 300 บาท **
** กรณีต้องการเสริมจำนวนผู้เข้าพัก หรือราคาพักเดี่ยวแต่ละประเภทห้อง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่**

Tags ที่เกี่ยวข้อง
Share on social networks
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ
 • ก.ค.65
 • 3 วัน 2 คืน
เริ่มต้น 20,999 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 7 วัน 5 คืน
เริ่มต้น 77,000 บาท
 • สามารถกำหนดวันเดินทาง และเลือกสายการบินได้เอง
 • 4 วัน 3 คืน
เริ่มต้น 22,400 บาท